Rejestracja pojazdów zabytkowych

Rejestracja pojazdów o wartościach zabytkowych – prowadzona jest przez wydziały komunikacji na podstawie m.in. dokumentów wydanych przez WKZ tj.:

 

1. uwierzytelnionej kopii decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub 

 

2. dokumentu potwierdzającego włączenie pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków. 

  

Ad. 1 Postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków ruchomych pojazdu prowadzone jest na wniosek właściciela przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami / art.61 pkt 2, litera d / oraz przepisów Kpa i zakończone wydaniem decyzji administracyjnej. Obowiązek właściciela zabytku wpisanego do rejestru określa cyt.ustawa / zakładka - Wpis do rejestru /

 

  

Ad. 2 Wojewódzka ewidencja zabytków tworzona jest na podstawie kart ewidencyjnych. Właczenie karty ewidencyjnej pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków odbywa się na wniosek właściciela lub za jego zgodą / art.22 cyt.ustawy / i jest potwierdzone pisemnie.

  

  

Warunkiem włączenia karty do wojewódzkiej ewidencji pojazdów i uzyskania pisemnego potwierdzenia tego faktu jest złożenie w kancelarii WUOZ w Lublinie lub delegatur w Białej Podlaskiej,Chełmie i Zamościu / decyduje miejsce zamieszkania wnioskodawcy / następujących dokumentów :

 

1. wniosek / druk na stronie www.wkz.lublin.pl w zakładce Druki wniosków /

2. Kart ewidencyjnych zabytku ruchomego techniki w 3 egz. opracowanych zgodnie z wzorem / wzór na stronie www.nid.pl ./

 

UWAGA:

 

- karta może być opracowana przez rzeczoznawcę samochodowego z listy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, eksperta z listy ekspertów dziedziny motoryzacji i oceny pojazdów zabytkowych rekomendowanej przez Zespół Porozumiewawczy Ekspertów ds. Pojazdów Zabytkowych KPSRS lub właściciela pojazdu, o ile posiada wystarczajaca wiedzę w tym zakresie i mozliwości techniczne.

 

 - karta winna byc złożona w 3 oryginalnych egzemplarzach / nie jest mozliwe kserowanie, wydruk foto / opracowanych zgodnie z instrukcją opracowywania kart / dostępną na stronie www.nid.pl /. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2013-05-29 14:35:06
Opublikował: Piotr Mazur
Data publikacji: 2007-07-04 08:39:54
Odsłon: 8137
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.