Rejestracja pojazdów zabytkowych

Rejestracja pojazdów o wartościach zabytkowych – prowadzona jest przez wydziały komunikacji na podstawie m.in. dokumentów wydanych przez WKZ tj.:

1. uwierzytelnionej kopii decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub

2. dokumentu potwierdzającego włączenie pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Ad. 1 Postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków ruchomych pojazdu prowadzone jest na wniosek właściciela przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami / art.61 pkt 2, litera d / oraz przepisów Kpa i zakończone wydaniem decyzji administracyjnej. Obowiązek właściciela zabytku wpisanego do rejestru określa cyt.ustawa / zakładka - Wpis do rejestru /

Ad. 2 Wojewódzka ewidencja zabytków tworzona jest na podstawie kart ewidencyjnych. Właczenie karty ewidencyjnej pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków odbywa się na wniosek właściciela lub za jego zgodą / art.22 cyt.ustawy / i jest potwierdzone pisemnie.

Warunkiem włączenia karty do wojewódzkiej ewidencji pojazdów i uzyskania pisemnego potwierdzenia tego faktu jest złożenie w kancelarii WUOZ w Lublinie lub delegatur w Białej Podlaskiej,Chełmie i Zamościu / decyduje miejsce zamieszkania wnioskodawcy / następujących dokumentów :

1. wniosek / druk na stronie www.wkz.lublin.pl w zakładce Druki wniosków /

2. Kart ewidencyjnych zabytku ruchomego techniki w 3 egz. opracowanych zgodnie z wzorem / wzór na stronie www.nid.pl ./

UWAGA:

 

- karta może być opracowana przez rzeczoznawcę samochodowego z listy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, eksperta z listy ekspertów dziedziny motoryzacji i oceny pojazdów zabytkowych rekomendowanej przez Zespół Porozumiewawczy Ekspertów ds. Pojazdów Zabytkowych KPSRS lub właściciela pojazdu, o ile posiada wystarczajaca wiedzę w tym zakresie i mozliwości techniczne.

 

 - karta winna byc złożona w 3 oryginalnych egzemplarzach / nie jest mozliwe kserowanie, wydruk foto / opracowanych zgodnie z instrukcją opracowywania kart / dostępną na stronie www.nid.pl /. 

Kryteria kwalifikacji pojazdów do włączenia do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków

Zasady włączania pojazdów do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków WUOZ w Lublinie

        

WKZ decyduje o włączeniu karty pojazdu do ewidencji zabytków na podstawie:

- ogólnych, ustawowych zasad zakwalifikowania pojazdu jako obiektu zabytkowego,

- oceny warunków historycznych powstania pojazdu

- oceny uwarunkowań technicznych pojazdu

- oceny masowości produkcji, która jest przeciwwskazaniem do włączania kolejnych egzemplarzy do WEZ Z powyższych względów do wojewódzkiej ewidencji zabytków będą włączane jedynie pojedyncze egzemplarze poszczególnych modeli spełniających przyjęte kryteria wiekowe. Włączanie do ewidencji kart takich samych obiektów, które nie posiadają różniących je cech świadczących o wartościach naukowych, historycznych i artystycznych nie jest uzasadnione, szczególnie z punktu widzenia interesu społecznego, określonego ustawowo.

Nie blokuje to możliwości rejestracji samochodu na podstawie pozostałych przesłanek przepisów o ruchu drogowym tj. np. art. 79 ust. 4. pkt 3 pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu mającego co najmniej 25 lat uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-22 12:40:09
Opublikował: Piotr Mazur
Data publikacji: 2007-07-04 08:39:54
Odsłon: 9305
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.