Zasady udostępniania


R  E  G  U  L  A  M  I  N

 

udostępniania i korzystania z zasobów archiwum zakładowego
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie i Delegaturach w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu


 

§ 1

1. Regulamin określa zasady udostępniania i wykorzystywania zasobów archiwum zakładowego będących w posiadaniu i objętych inwentarzami tutejszego Urzędu w Lublinie, wraz z Delegaturami w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

 

2. W skład zasobów wchodzi dokumentacja konserwatorska powstała w wyniku działalności tutejszego Urzędu.

 

3. Dokumentacja konserwatorska oznacza dokumentację aktową o charakterze korespondencji oraz dokumentację nie posiadającą charakteru korespondencji z zakresu ochrony zabytków, dotyczącą zabytków nieruchomych, ruchomych, archeologicznych, taką jak: wytyczne konserwatorskie, studia historyczno-urbanistyczne, historyczno-architektoniczne, dokumentacja techniczna zabytków, w tym projekty architektoniczne, budowlane i inne opracowania techniczne, sprawozdania z prac konserwatorskich, karty ewidencyjne (AZP, zabytków architektury i budownictwa, zabytków ruchomych, cmentarzy), ewidencje parków i cmentarzy, materiały kartograficzne, negatywy i pozytywy.

 

4. Przez korzystanie z dokumentacji konserwatorskiej rozumie się nieodpłatne udostępnianie jej do wglądu oraz umożliwienie dokonywania niezbędnych odpisów z tej dokumentacji dla celów służbowych i naukowo-badawczych.

 

§ 2

1. Udostępnia się dokumentację konserwatorską stanowiącą jednostki inwentarzowe. Teczki aktowe udostępnia się: pracownikom WUOZ, pracownikom Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, stronom dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących określonego obiektu, a także na żądanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, policji, prokuratury, administracji celnej, oraz organów sądowych.

 

2. Zasoby wypożycza się wyłącznie pracownikom WUOZ na podstawie tzw. „Rewersu” (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) jako karty udostępniania akt (na poszczególną jednostkę inwentarzową) zawierającej sygnaturę, tytuł, podpis wypożyczającego, datę wydania i termin zwrotu oraz na żądanie organów wymienionych w ust. 1 § 2.


3. Osobom z zewnątrz zasoby archiwum zakładowego udostępnia się wyłącznie w wyznaczonym pomieszczeniu lokalu archiwum zakładowego w siedzibie WUOZ w Lublinie w każdy wtorek będący dniem roboczym w godzinach 9.00 – 15.00 oraz w wyznaczonych pomieszczeniach w siedzibach Delegatur w dniach i godzinach wyznaczonych przez właściwego kierownika Delegatury.

 

4. Poszukiwania akt i dokumentacji w zakładowym archiwum dokonuje wyłącznie wyznaczony pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie oraz wyznaczeni pracownicy Delegatur. 


5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zgodę na inny termin wykorzystania zasobów wydaje Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie lub odpowiedni kierownik Delegatury.


 

§ 3

1.Osoba zainteresowana udostępnieniem zasobów zobowiązana jest potwierdzić cel korzystania z zasobów w następujący sposób:

a) korzystanie w celach naukowych i badawczych wymaga przedstawienia zaświadczenia z uczelni lub innej placówki naukowej,

b) korzystanie w celach innych niż naukowe może nastąpić jeżeli o udostępnienie zasobów występuje:

- właściciel nieruchomości zabytkowej lub jej posiadacz po przedstawieniu aktualnego zaświadczenia stwierdzającego prawo własności lub dokumentu potwierdzającego tytuł władania nieruchomością,

- pełnomocnik właściciela lub posiadacza w zakresie udzielonego pełnomocnictwa po wykazaniu praw właścicielskich lub tytułu władania nieruchomością,

- projektant oraz rzeczoznawca dokonujący wyceny lub oceny stanu technicznego nieruchomości po przedstawieniu zgody właściciela obiektu wskazującej na cel i potrzebę wykorzystania zasobu,

- przedstawiciele organów administracji państwowej oraz samorządowej posiadający upoważnienie tego organu,

-   sporządzający plany zagospodarowania przestrzennego po przedstawieniu upoważnienia z gminy zlecającej opracowanie,

-   przedstawiciele środków masowego przekazu w zakresie określonym prawem prasowym.

 

2. Osoba spoza WUOZ, korzystająca z zasobów, zobowiązana jest do dokonania wpisu w „Rejestrze osób korzystających ze zbiorów WUOZ” zawierającego: sygnaturę dokumentacji, cel udostępnienia, imię i nazwisko korzystającego oraz serię i numer dokumentu tożsamości.


3. Osoba korzystająca z zasobów może sporządzać własnoręczne notatki pod warunkiem podpisania zobowiązania do przestrzegania praw autorskich przynależnych tym zasobom. (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).


4. W przypadku wykorzystania danych zawartych w udostępnianych zasobach w innych opracowaniach, korzystający zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich.


5. Korzystający z zasobów ponosi pełną odpowiedzialność za stan udostępnionych dokumentacji, w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia odpowiada w rzeczywistej wysokości spowodowanej szkody według ustalenia dokonanego przez udostępniający Urząd.


6. Osobom spoza WUOZ (za wyjątkiem podmiotów określonych w § 2 pkt. 1) nie udostępnia się:
- zasobów w złym stanie technicznym lub z uszkodzeniami jak również przeznaczonych wyłącznie do celów służbowych,

- projektów lub ich części dotyczących zabezpieczeń obiektów zabytkowych (instalacje alarmowe i ppoż., monitoring i inne) za wyjątkiem udostępniania w/w dokumentacji do celów projektowych za zgodą właściciela,

- projektów i dokumentacji dotyczących obiektów wojskowych, banków oraz innych instytucji ustawowo chronionych przepisami prawa stosownie do art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) za wyjątkiem udostępniania w/w dokumentacji do celów projektowych za zgodą właściciela,

- kosztorysów inwestorskich.

 

§ 4

1. Udostępnianie zasobów w celu wykonania kserokopii, fotokopii itd., może nastąpić w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach na wniosek zainteresowanego (ze wskazaniem celu, podaniem tytułu, sygnatury danej dokumentacji, numerów oraz ilości stron do powielenia) po uzyskaniu pisemnej zgody Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, upoważnionego zastępcy LWKZ lub kierownika właściwej Delegatury. Udzielający zgody określa zakres powielania dokumentacji lub opracowań.


2. Kopiowanie projektów architektonicznych, budowlanych i innych opracowań technicznych może nastąpić wyłącznie po dołączeniu do wniosku pisemnej zgody właścicieli obiektu, a w przypadku dokumentacji z zastrzeżonymi prawami autorskimi również pisemnej zgody autora opracowania.


3. Korzystający z zasobów nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu, mogą być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawieni prawa korzystania z zasobów.


4. Decyzje, o której mowa w § 4 pkt. 3 podejmuje Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków i odpowiednio kierownicy Delegatur.


   

§ 5

Regulamin organizacyjny został opracowany w oparciu o przepisy zawarte w:

- ustawie o z dnia 23 lipca 2003 roku O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162 poz.1568 z późn. zm.);

- ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 90 poz.631 z późn. zm.);

- ustawie z dnia 14 lipca 1983 roku O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. 2011 Nr 123 poz. 698 z późn. zm.);

- ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku O ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.);

- ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku O ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010 Nr 182, poz. 1228 );

- ustawie z dnia 6 września 2001 roku O dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz.1198 z późn. zm.);

- ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 1984 Nr 5, poz.24 z późn. zm.).

 

Załączniki – formularze druków:

1. załącznik nr 1 – druk „Rewersu wypożyczenia dokumentacji Archiwum WUOZ”

2. załącznik nr 2 – „Zobowiązanie do przestrzegania praw autorskich użytkownika dokumentacji archiwum konserwatorskiego WUOZ w Lublinie”

3. załącznik nr 3 – „Podanie o wykonanie kopii”

 

 

Archiwa zakładowe udostępniają swoje zasoby:

Archiwum zakładowe WUOZ w Lublinie:

wtorki, godz. 9-15,

Archiwum zakładowe WUOZ Delegatura w Białej Podlaskiej:

czwartki, godz. 9-15,

Archiwum zakładowe WUOZ Delegatura w Chełmie:

środy, godz. 9-15,

Archiwum zakładowe WUOZ Delegatura w Zamościu:

poniedziałki, godz. 9-15.


Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2013-08-21 08:28:07
Opublikował: Wojciech Wajcht
Data publikacji: 2008-05-25 11:23:14
Odsłon: 9520
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.