Formularze i Wnioski

 

 

Formularze i Wnioski

 

1.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych

 1a.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych 

 2.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych

 3.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestu zabytków napisów/urządzeń technicznych/tablic reklamowych...

 4.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na podejmowanie działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru

 5.doc - Wniosek i wydanie pozwolenia na prowadzenia prac konserwatorskich /prac restauratorskich/ badań konserwatorskich/badań architektonicznych

 6.doc - OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO KORZYSTENIA Z ZABYTKU

  WNIOSKI DOT. PRAC PRZY ZIELENI

 ZASADY UZYSKIWANIA POZWOLEŃ I ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI LUB JEJ CZĘŚCI WPISANEJ DO REJ.ZABYTKÓW

7a.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie innych działań polegających na usunięciu drzew lub krzewów z nieruchomośći lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni...

7b.doc - Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestu zabytków

 7c.doc - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm przekracza - 80cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraza klonu srebrzystego.....

 7d.doc - Wniosek o przeprowadzenie oględzin drzew/krzewów stanowiących złomy lub wywroty z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków

 7e.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w tym usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejstru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni

 7f.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich w tym prac polegających na usunięciu drzew lub krzewów z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni

 8.doc - Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że jako nabywca w drodze spadku obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków woj.lubelskiego, spełniam wymogi zabezpieczenia i konserwacji zabytku...

 9.doc - Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że jako właściciel/użytkownik wieczysty/zarządca nieruchomości zabytkowej wpisanego do rejestru zabytków woj. lubelskiego - dochodwuję obowiązku jego utrzymania i konserwacji...

 10.doc - Wniosek o wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego

11.doc - Wniosek o wpisanie zabytku do rejestru zabytków ruchomych województwa lubelskiego

 12.doc - Wniosek o potwierdzenie włączenia pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków

 12a.doc - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o włączenie karty ewidencyjnej pojazdu do WEZ prowadzonej przez LWKZ

 13.doc - Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę

 13a.doc. - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie pozwolenia na czasowy wywóz zabytków za granicę

 14.doc - Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę

 15.doc - Wniosek o wydanie wilokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz zabytku za granicę (dla muzów i innych instytucji kultury)

 16.doc - Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę

 16a.doc - Oświadczenie ubiegającego się o wydanie pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę

17.doc - Wniosek o wydanie pozwolenia na dokonanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-15 12:16:18
Opublikował: Wojciech Wajcht
Data publikacji: 2015-04-08 12:27:59
Odsłon: 21658
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.