Zasoby

Prowadzone rejestry

Na podstawie art.8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /tekst jednolity  Dz.U. z 2017 roku, poz.2187 z późn.zm./ Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi rejestr zabytków znajdujących się na terenie województwa lubelskiego.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej,wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem / Dz.U. nr 113 z 2011 r., poz.661 / , rejestr prowadzony jest w formie ksiąg:

"A" dla zabytków nieruchomych / rodzaje wymienia art.6.1.1 cyt.ustawy/

"B" dla zabytkówruchomych / rodzaje wymienia art 6.1.2 cyt.ustawy/

"C" dla zabytków archeologicznych / rodzaje wymienia art.6.1.3 cyt.ustawy/

Powyższe rejestry służą wewnętrznemu użytkowi WUOZ w Lublinie. Udostępniane są też organom kontrolnym.

Wpisanie zabytku do księgi rejestru następuje na podstawie prawomocnej decyzji o wpisie do rejestru zabytków wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków / art.9 cyt.ustawy /.

Decyzje o wpisach do rejestru zabytków moga być udostepniane  stronom.

Wykazy obiektów nieruchomych i archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków są corocznie publikowane w Dziennikach Urzędowych Województwa Lubelskiego oraz na stronie www.wkz.lublin.pl.

W ramach komputerowego programu kancelaryjnego rejestrowane są - w kartotece wpływów i wysyłek - wszelkie sprawy wpływające i wychodzące z urzędu konserwatorskiego. Wśród nich oddzielnie rejestrowane są:

- decyzje administracyjne wydane w trybie art. 36.1  ustawy o ochronie zabytków i opice nad zabytkami oraz art. 104 kpa,

- postanowienia wydane w trybie art. 60 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 106 kpa, postanowienia opiniujące projekty budowlane w trybie art. 39.3 ustawy prawo budowlane i art. 106 kpa, postanowienia dowodowe,

- pozwolenia na wywóz zabytków za granicę w trybie art. 51 -60 ustawy i art. 104 kpa,

- zaświadczenia do urzędów skarbowych i wydziałów finansowych urzędów miast i gmin, w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz spadku,

- uzgodnienia planów zagospodarowania przestrzennego oraz uzgodnienia studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Osobny rejestr dotyczy skarg i wniosków. Jest on udostępniany stronom postępowania oraz jednostkom kontrolnym (Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Lubelski, NIK)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2023-11-16 08:00:39
Opublikował: Piotr Mazur
Data publikacji: 2004-02-23 12:07:27
Odsłon: 25167
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.