Dotacje

 

 

Do pobrania : 

 

 

Wniosek o dofinansowanie prac z budżetu LWKZ

  Regulamin Pracy Komisji w sprawie rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu LWKZ 

 

 

#################################################################################

  

 

Zasady finansowania opieki nad zabytkami uregulowane są art.71-83 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Rozdział 7 – Zasady finansowania i opieki nad zabytkami) tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz.2187/, oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017r – w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, resturatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków / Dz.U. z 2017 r, nr 1674 z późn.zm./

Obowiązek finansowania prac przy zabytku spoczywa na właścicielu lub posiadaczu zabytku.

O dofinansowanie może występować osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy zabytku do którego tytuł prawny posiada jednostka samorządu terytorialnego, jest zadaniem własnym tej jednostki.

Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, są finansowane ze środków finansowych przyznanych przez dysponentów części budżetowych bądź jednostki samorządu terytorialnego którym podlegają te jednostki.

Osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna, będacą właścicielem bądż posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie, może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich , restauratorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku

Dotacja może być udzielona przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie:

1/ nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich , restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków , które zostaną przeprowadzone w danym roku kalendarzowym – prace planowane

2/ nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich , restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków , które zostały przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie dotacji – refundacja

 

Uwaga: w przypadku dotacji udzielanych przez MKiDN prace muszą być realizowane w ramach zadań mieszczących się w ogłaszanych programach operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wszelkie informacje wraz z regulaminem i sposobem składania wniosków dostępne są na stronie internetowej www.mkidn.gov.pl

 

Terminy składania wniosków:

 • Wniosek do WKZ ;

- prace planowane – do 30 listopada– roku poprzedzającym rok przeprowadzenia prac,

- refundacja – do 30 czerwca – roku , w którym dotacja ma być udzielona , na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku,

 • Wniosek do MKiDN:

-- do 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona , na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku

- do dnia 31 października roku poprzedzającego realizacje prac, na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone

- do 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona, na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone

Dotacja może być udzielona w wysokości do:

 • 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 • 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków- jeśli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, lub w przypadku jeżeli stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac.

 

Dotacja może być udzielona na:

 

 • sporządzenie ekspertyz technicznych i       konserwatorskich;
 • przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych ;
 • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 • wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 • sporządzenie projektu odtwarzania kompozycji wnętrz;
 • zabezpieczanie, zachowanie i utrwalanie substancji zabytku;
 • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 • odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 • modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 • uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 • działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego parku lub ogrodu;
 • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru / w zakresie j.w./,
 • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Uwaga: sporządzanie dokumentacji, ekspertyz, badań programów lub projektów stanowią koszty kwalifikowane jedynie w przypadku, gdy są częścią prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych

 1. Dokumenty stanowiące podstawę dofinansowania złożone do WKZ: - dotacja na prace planowane\

 

 • wniosek złożony w kancelarii WKZ – do 30 listopada na rok następny;
 • potwierdzenie tytułu prawnego do zabytku
 • pozwolenie WKZ na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;
 • pozwolenie na budowę;
 • kosztorys prac z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia.

Rozliczenie części lub całości dotacji następuje na podstawie:

 • oryginałów rachunków lub faktur;/ do wglądu /
 • wykazu rachunków lub faktur;
 • protokołu odbioru prac przez WKZ;
 • kosztorysu powykonawczego / z obmiarem /
 1. Dokumenty stanowiące podstawę dofinansowania złożone do WKZ: - dotacja na prace planowane , dla użytkowników, których działalność w całości lub części finansowana jest ze środków publicznych:
 • wniosek złożony w kancelarii WKZ – do 30 listopada na rok następny;
 • potwierdzenie tytułu prawnego do zabytku
 • postanowienie WKZ na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;
 • kosztorys wstępny / inwestorski / z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, zgodny z zaakceptowanym przez WKZ programem prac.

Po wyłonieniu wykonawcy prac wnioskodawca obowiązany jest przekazać udzielającemu dotację:

 • kopię najkorzystniejszej oferty w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych , wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • pozwolenie WKZ na prowadzenie prac, które maja być przedmiotem dotacji;
 • pozwolenie na budowę;

Rozliczenie części lub całości dotacji następuje na podstawie:

 • oryginałów rachunków lub faktur;/ do wglądu /;
 • wykazu rachunków lub faktur;
 • protokołu odbioru prac przez WKZ;
 • kosztorysu powykonawczego / z obmiarem/ .
 1. Dokumenty stanowiące podstawę dofinansowania złożone do WKZ na prace przeprowadzone w okresie trzech ostatnich lat (refundacja) poprzedzających rok złożenia wniosku.

 

Wniosek o udzielenie w/w dotacji (refundacji) wnioskodawca może złożyć po przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót przy zabytku określonych w pozwoleniu konserwatorskim.

 

Dotację na pokrycie wydatków poniesionych na prace wykonane w okresie 3 –ch lat poprzedzających rok    złożenia wniosku może otrzymać wyłącznie właściciel lub posiadacz zabytku, którego działalność nie jest finansowana w całości lub części ze środków publicznych.

 • wniosek złożony w kancelarii WKZ do dnia 30 czerwca roku w którym dotacja ma być udzielona;
 • potwierdzenie tytułu prawnego do zabytku
 • pozwolenie WKZ na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;
 • pozwolenie na budowę;
 • kosztorys powykonawczy z obmiarem;
 • oryginały rachunków lub faktur / do wglądu /;
 • wykaz rachunków lub faktur wraz z wyszczególnieniem podmiotu i wysokości wydatków;
 • protokół odbioru przez WKZ wykonanych prac.

Przy sporządzeniu wniosków należy pamiętać że w kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania. Nie może być uwzględniony podatek od towarów i usług VAT w wysokości której podmiotowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach VAT składanych do urzędów skarbowych, przy czym:

- wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem) - sporządzają kosztorys w kwotach brutto,

- wnioskodawcy, którzy mają możłiwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT sporządzają kosztorysy w kwotach netto.

Możłiwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U z 2021 r poz 685).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2021-05-13 15:22:22
Opublikował: Wojciech Wajcht
Data publikacji: 2010-01-14 12:27:28
Odsłon: 19074
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.