Zaświadczenia

Wojewódzki Konserwator Zabytków wydaje zaświadczenia stwierdzające dochowanie obowiązku utrzymania i konserwacji zabytku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U.z 2017 roku, poz.2187 z późn.zm. ). Powyższe warunkuje zwolnienie od podatku:

1. Od  nieruchomości - zgodnie z art. 7, ust. 1, pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalanych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1445), który stwierdza: Zwalnia się od podatku od nieruchomości (...) grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.     

2. Od nabycia w drodze spadku - zgodnie z art. 4, ust. 1, pkt 9, lit. c i lit. d ustawy z dnia 28 lipca1983 r. o podatku od spadku i darowizn (Dz. U. 2018 r. poz. 644), który stwierdza:

 a) lit. c:  Zwalnia się od podatku (...) nabycie w drodze spadku (...) zbytków ruchomych i kolekcji wpisanych do rejestru zabytków, a także zabytków użyczonych muzeum w celach naukowych lub wystawienniczych na okres nie krótszy niż dwa lata.

 b) lit. d:  Zwalnia się od podatku (...) nabycie w drodze spadku (...) przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, jeżeli nabywca zabezpiecza je i konserwuje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku określonym w pkt 1 i  pkt 2 b wydanie zaświadczenia WKZ uzależnia od spełnienia warunku zabezpieczenia i konserwacji zabytku, co zostaje stwierdzone, podczas komisyjnych oględzin obiektu. Postępowania prowadzone są na wniosek zainteresowanych - druki wniosków znajdują się na stronie www.wkz.lublin.pl W przypadku określonym w pkt 2a zaświadczenie wydawane jest obligatoryjnie, na wniosek zainteresowanego.

W przypadku zastosowania ulg podatkowych na podstawie uchwał samorządowych, WKZ wydaje zaświadczenia stosownie do przepisów określonych w w/w aktach prawnych.  

  

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2023-11-16 08:00:09
Opublikował: Piotr Mazur
Data publikacji: 2003-12-18 13:42:52
Odsłon: 19136
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.