Wpis do rejestru

REJESTR ZABYTKÓW

Zasady  prowadzenia rejestru zabytków określają przepisy:

1) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad  zabytkami (tekst jednolity Dz.U.z 2014 roku, poz.1446 )

   

2) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków orazkrajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem / Dz.U.Nr 113 z 2011 r. poz.661/

Rejestr zabytków znajdujących sie na terenie województwa lubelskiego prowadzi Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków / na podstawie art.8 cyt.ustawy/.

   Zabytki ruchome i nieruchome wpisuje się do rejestru zabytków  na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytkówz urzędu bądż na wniosek właściciela zabytku nieruchomego/archeologicznego lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy/archeologiczny (art. 9.1  cyt. ustawy).

W tym samym trybie do rejestru może być również wpisane do rejestru zabytków otoczenie zabytku wpisanego do rejestru zabytków, a także nazwa geograficzna, historyczna lub tradycyjna tego zabytku / art.9.2 cyt.ustawy/

Wpis do rejestru historycznego układu urbanistycznego, ruralistycznego lub historycznego zespołubudowlanego nie wyłącza możliwości wydania decyzji o wpisie do rejestru wchodzących w skład tych układów lub zespołów zabytkowych niruchomych / art.9.3 cyt.ustawy/

Zabytki ruchome wpisuje się do rejestru zabytków na podstawie decyzji wydawanej przezWojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wniosek właściciela tego zabytku / art.10.1 cyt.ustawy/.

Wojewódzki Konserwator Zabytków może wydać z urzędu decyzję o wpisie zabytku ruchomego do rejestru w przypadkuuzasadnionej obawy zniszczenia, uszkodzenia lub nielegalnego wywiezienia zabytku za granicę / art.10.2 cyt.ustawy/

Do rejestru nie wpisuje się zabytku wpisanego do i9nwentarza muzeum lub wchodzącego w skład narodowego zasobu bibliotecznego / art.11 cyt.ustawy/.

Postępowanie w sprawie wpisu do rejestru prowadzi Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków według zasad i trybu określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego / tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz.1071 z późn.zmianami/.

Zabytek wpisany do rejestru podlega ochronie prawnej, co pociaga za sobą skutki określone w cyt. ustawie.

Wpis do rejestru zabytku nieruchomego i archeologicznego ujawnia się w księdze wieczystej i katastrze - na podstawie decyzji o wpisie do rejestru tego zabytku , na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków / art.9.4 i art.9.5 cyt.ustawy/.

Wzór wniosku o wpis do rejestru zabytków nieruchomych wraz z pouczeniem , zawierający wykaz niezbędnych załaczników, znajduje się na stronie internetowej www.wkz.lublin.pl w zakładce : Druki wniosków.

Skreślenie z rejestru

Skreślenie z rejestru zabytków nastepuje na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego / art.13.1 cyt.ustawy /.

Wniosek należy obecnie kierować do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa, ul.Krakowskie Przedmieście 15/17, który prowadzi postępowania w sprawie skreślenia.Wniosek mozna złożyć bezpośrednio do ww organu lub za posrednictwem LWKZ.

Brak jest prawnych uregulowań n.t.wymaganych załaczników do wniosku o skreślenie z rejestru, lecz z praktyki WUOZ w Lublinie wynika, że niezbędne są kopie aktualnych dokumentów potwierdzających lokalizację obiektu i prawo władania nieruchomością / w szczególności odpis z księgi wieczystej, wpis z rejestru gruntów i budynków, mapa ewidencyjna gruntów /,oraz uzasadnienie.Organ prowadzący postępowanie w sprawie skreslenia z rejestru można zażądać dodatkowych dowodów w toku postepowania.

        

.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2023-11-16 07:56:25
Opublikował: Piotr Mazur
Data publikacji: 2007-07-06 11:39:21
Odsłon: 20906
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.