Pozwolenia

Przepisy zawarte w Ustawie z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ustalają zasady wydawania pozwoleń na prace przy obiektach objętych ochroną konserwatorską oraz normują zakres prac na które wymagane jest pozwolenie WKZ zgodnie art. 36. 1 punkt:

1)   prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

2)  wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku;

3)  prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru;

4) prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru;

5) prowadzenie badań archeologicznych;

6) przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;

7)  trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje;

8)  dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;

9) zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku;

10)   umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów;

11)   podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru;

12)   poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania.

Przez obiekty objęte ochroną konserwatorską należy rozumieć:

 a.  obiekty indywidualnie wpisane do rejestru zabytków;

 b.  obiekty znajdujące się w układzie urbanistycznym     wpisanym do rejestru zabytków;

 c.   obiekty chronione poprzez zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Pozwolenia na w/w prace wydaje się na wniosek właściciela, posiadacza lub uprawnionego przedstawiciela.

 

  

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2023-11-16 08:00:24
Opublikował: Piotr Mazur
Data publikacji: 2003-12-19 10:00:25
Odsłon: 22598
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.