Formularze i Wnioski

 Formularze i Wnioski

Architektura i urbanistyka

Wniosek o pozwolenie na inne działania przy zabytku

Wniosek o pozwolenie na podział zabytku

Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie reklam, urządzeń, tablic

Wniosek o pozwolenie na przemieszczenie lub przeniesienie zabytku

Wniosek o pozwolenie na roboty budowlane

Wniosek o wydanie zaświadczenia dla nabywcy spadku

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status ochrony- rejestr lub ewidencja

Wniosek o pozwolenie na prace konserwatorskie, restauratorskie i badawcze przy zabytku nieruchomym

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego właściwe utrzymanie zabytku (do zwolnienia od podatku)

 

Zabytkowa zieleń

ZASADY UZYSKIWANIA POZWOLEŃ I ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI LUB JEJ CZĘŚCI WPISANEJ DO REJESTRU ZABYTKÓW

Usuwanie drzew i krzewów z terenów nie będących parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni

1. Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów na podstawie ustawy o ochronie przyrody (dotyczy osób fizycznych na cele związane z działalnością gospodarczą i innych podmiotów ze wszystkich rodzajów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków)
Osoby fizyczne na cele związane z działalnością gospodarczą lub inne podmioty zamierzające usunąć drzewa, krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków zobowiązane są do uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew, krzewów wydawanego przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
Obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę w trybie ustawy o ochronie przyrody nie obejmuje drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
·80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
·65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego,
·50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

WNIOSEK – ZEZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEW

2. Zgłoszenie zamiaru wycinki drzewa
(dotyczy osób fizycznych, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej z terenów wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych)
Osoby fizyczne zamierzające usunąć drzewa, krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków będącej układem urbanistycznym lub ruralistycznym, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej zobowiązane są dokonać zgłoszenia do Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
·80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
·65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego;
·50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

WNIOSEK – ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYCINKI

3. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na usunięcie zgłoszonego do usunięcia drzewa/drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5cm przekracza
·80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
·65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego;
·50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

ZAŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU NA USUNIĘCIE ZGŁOSZONEGO DO USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW

4. Złomy i wywroty
WYWROT – drzewo lub krzew wywrócone w wyniku czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub katastrofy budowlanej.
ZŁOM – drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub katastrofy budowlanej.
Usunięcie drzew/krzewów stanowiących złomy i wykroty możliwe będzie po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

Jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właściciele urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządcy dróg, zarządcy infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu, zobowiązane są w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, do przekazania do Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, informacji o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE OGLEDZIN DRZEW STANOWIĄCYCH ZŁOMY LUB WYWROTY

Usuwanie drzew i krzewów z terenów będących parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni

5. Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich
Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych, usunięcie drzewa/krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru zabytków parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni w ramach prac konserwatorskich lub restauratorskich, wymaga uzyskania pozwolenia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydanego w trybie art. 36 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich, wydanego m.in. w oparciu o dołączony do wniosku program prac konserwatorskich lub restauratorskich.
Pozwolenie to jest wymagane bez względu na obwód pni drzew, również w przypadku usuwania drzew lub krzewów przez osoby fizyczne.

Co do zasady wskazane jest uzyskanie w pierwszej kolejności pozwolenia konserwatorskiego w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
W drugiej kolejności po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami należy złożyć wniosek o uzyskanie pozwolenia w trybie ustawy o ochronie przyrody.

WNIOSEK O POZWOLENIE NA PRACE KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE

6. Pozwolenie na inne działania które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru polegające na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni).
Usunięcie drzewa, krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru zabytków parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni nie mieszczące się w ramach prac konserwatorskich lub restauratorskich dodatkowo (oprócz zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewu w trybie ustawy o ochronie przyrody, jeśli było wymagane) wymaga uzyskania pozwolenia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydanego w trybie art. 36 ust 1 pkt. 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Jest ono wymagane np. w przypadku usuwania złomów i wykrotów, oraz na usunięcie drzew lub krzewów w związku z planowaną inwestycją celu publicznego.

WNIOSEK NA INNE DZIAŁANIA

Archeologia

Wniosek o pozwolenie na badania archeologiczne

Wniosek o pozwolenie na poszukiwania

Wniosek o ustalenie zakresu badań archeologicznych

Wniosek o wydanie opinii archeologicznej

Wniosek o wydanie zaświadczenia dla nabywcy spadku

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status ochrony-rejestr lub ewidencja

Zabytki ruchome

Oświadczenie do wniosku o pozwolenie na prace przy zabytku ruchomym

Wniosek o pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku

Wniosek o pozwolenie na prace przy zabytku ruchomym

Wniosek o pozwolenie na przemieszczenie lub przeniesienie zabytku

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status ochrony- rejestr lub ewidencja

 Pojazdy

Wniosek o włączenie do ewidencji zabytków

Oświadczenie o własności pojazdu

Oświadczenie o zakupieniu pojazdu zabytkowego

Wniosek o wyłączenie z ewidencji zabytków

Pojazdy – informacje o włączaniu do ewidencji zabytków

 Wywozy czasowe w UE 

Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia indywidualnego 

Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia indywidualnego

Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia ogólnego

 Wywozy czasowe poza UE

Wniosek o wydanie pozwolenia na wywóz poza UE

Wywozy na stałe

Oświadczenie ze przedmiot nie jest wpisany do rejestru zabytków

Wniosek o wydanie pozwolenia na wywóz zabytku na stałe

 Wywozy muzealiów

Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na wywóz muzealium

Wniosek o wydanie pozwolenia ogólnego na wywóz muzealium

Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia na wywóz muzealium

Rejestr zabytków (druki)

Wniosek o wpis do rejestru zabytków ruchomych B

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status ochrony- rejestr lub ewidencja

Wniosek o wpis do rejestru zabytków nieruchomych i archeologicznych (A i C)

 

 

 

 

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2024-04-19 13:16:12
Opublikował: Wojciech Wajcht
Data publikacji: 2015-04-08 12:27:59
Odsłon: 63826
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.