Ewidencja zabytków

Zabytek  ujety w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.

Niniejsza informacja stanowi wybór najważniejszych przepisów określających zasady tworzenia ewidencji zabytków oraz skutki ujęcia zabytków nieruchomych w ewidencji zabytków.Pełna treść przepisów zawierają:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /tekst jednolity  Dz.U.z 2017 roku, poz.2187/

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 w sprawie prowadzenia rejestru zabytków,krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem / Dz.U. 113 z 2011 roku, poz.661/

1. Ewidencja zabytków jest podstawą do sporzadzenia programów opieki nad zabytkami przez województwa, powiaty i gminy                                                           art.21 cyt.ustawy

2.Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi wojewódzką ewidencję zabytków w formie kart ewidencyjnych zabytków znajdujących sie na terenie województwa, natomiast wójt / burmistrz, praezydent  miast / prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy - objętych wojewódzką ewidencją zabytków.                                                                                                         art.22 cyt.ustawy

3.Włączenie karty ewidencyjnej zabytku ruchomego niewpisanego do rejestru do wojewódzkiej ewidencji zabytków może nastąpić za zgodą właściciela tego zabytku.

                                                                                                                         art.22  cyt.ustawy

4. W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: zabytki nieruchome wpisane do rejestru , inne zabytki nieruchome znajdujace się w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta / burmistrza, prezydenta miasta / w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków 

                                                                                                                                                                    art.22 cyt.ustawy

5. W terminie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy / z dnia 18.03.2010 o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektórych innych ustaw / Dz.U. 75 z 2010 roku , poz.474// wojewódzcy konserwatorzy zabytków i wójt / burmistrz, prezydent miasta / założą odpowiednio wojewódzką i gminną ewidencję zabytków.

                                                                                                                                   art.6.1 ustawy z dnia 18.03.2010

                                             o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektórych innych ustaw

                                                                                                                data wejścia w życie ustawy - 5 czerwca 2010,:

                                                                                                               termin  wykonania ustawowego obowiązku - 5 czerwca 2013

6. W terminie 2 lat od dnia przekazania przez WKZ wykazu zabytków nieruchomych - wpisanych do rejestru i innych, znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji zabytków wójt / burmistrz, prezydent miasta/ założy gminną ewidencję zabytków.

                                                                                            art.6.2 ustawy z dnia 18.03.2010

                                        o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektórych innych ustaw 

                                                                                                       termin wykonywania ustawowego obowiązku - do końca 2012 r.

7.W odniesieniu do ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.-Prawo budowlane / Dz.U. 243 z 2010 roku, poz.1623 z późn.zmianami /- na podstawie art. 3 ustawy z dnia 18.03.2010 r.o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektórych innych ustaw , wprowadzono przepis,iż w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów nie wpisanych do rejestru zabytków, a ujetych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę / tj.budowę, przebudowę,odbudowę i nadbudowę / lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w porozumieniu z WKZ.

                                                                         art.39 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane

8.Do czasu założenia gminnej ewidencji zabytków decyzję o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego jw. / art 39 ust.3 i art.49 ust.1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 - prawo budowlane/ wydaje się po uzgodnieniu z WKZ - w odniesieniu do zabytków znajdujących się w wykazie przekaznym przez WKZ wójtowi / burmistrzowi, prezydentowi miasta / i staroście do końca grudnia 2010 r. / zgodnie z art.7 ustawy z dnia 18.03.2010 o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektórych innych ustaw /.

                                                                                                                art.8.3 ustawy z dnia 18.02.2010r

                                                 o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektórych innych ustaw 

                                                                                      art.49 ust.1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 - Prawo budowlane:

Właściwy organ.przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzeniaprojektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych bada:

1/ zgodnośćprojektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w  szczególnosci z ustaleniami obowiązujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2/ kompletność projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,

3/ wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane

- oraz w drodze postanowienia ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

9. Zgodnie z przepisem art.53 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U. 80 z 2003r , poz.717 z późn.zmianami/ - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje sie po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków - w odniesieniu do obszarów i obiektów objetych formą ochrony w postaci ustaleń ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / art.7 ustawy z  dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami / , oraz ujetych w gminnej ewidencji zabytków.

                                                                                              art.4 ustawy  z dnia 18 marca 2010 r

                                           o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektórych innych ustaw 

10.. Do czasu założenia gminnej ewidencji zabytków / tj.do końca 2012 r./ - w odniesieniu do zabytków znajdujących się w wykazie przekazanym przez WKZ wójtowi / burmistrzowi, prezydentowi miasta/ i staroście do końca grudnia 2010 r. / zgodnie z art.7 ustawy z dnia 18 marca 2010 r.o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektórych innych ustaw / , decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy wydaje wójt / burmistrz albo prezydent miast / po uzgodnieniu z WKZ.

                                                                                        art.8.1 ustawy z dnia 18 marca 2010 r.

                                          o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektórych innych ustaw

                                                                                          - w powiązaniu az art.53 ust.4 pkt 2 i art 60.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r

                                                                                                              o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

11. Ujęcie zabytku nieruchomego w wojewódzkiej ewidencji zabytków pociaga za sobą skutki określone przepisami cytowanej powyżej ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zmienionej ustawą z dnia 18 marca 2010 r. - w szczcególności:

- właściciel lub posiadacz zabytku zobowiązany jest do opieki nad zabytkami, która polega  w szczególności na zapewnieniu warunków: naukowego badania i dokumentowania zabytku, zabezpieczeniu i utrzymaniu zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie, korzystania z  zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości, popularyzowania wiedzy o zabytku.

                                                                                                                   art.5

- ochronę zabytków i opieke nad zabytkami nieruchomymi / wpisanymi do rejestru zabytków i znajdującymi się w gminnej ewidencji zabytków/ uwzględnia się przy sporzadzaniu m.in.studiów uwarunkowań i kierunków zagodpodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy - w których ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu uwzględniajace opiekę nad zabytakmi.

                                                                                                             art.18 i art. 19

- niezależnie od obowiązków wynikających z opieki nad zabytkami / art.5 / właściciel lub posiadacz zabytku znajdujacego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków zawiadami WKZ o:

I.uszkodzeniu,zniszczeniu,zaginieciu lub kradzieży zabytku oraz zagrożeniu dla zabytku niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu zdarzenia lub zagrożenia,

II. zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku, nie później niż w terminie miesiaca od dnia ich wystapienia lub powizięcia o nich wiadomości.

                                                                                                                art.28

- kto będąc właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub innego zabytku znajdujacego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków nie powiadomi WKZ o:

I.uszkodzeniu,zniszczeniu,zaginieciu lub kradzieży zabytku oraz zagrożeniu dla zabytku niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu zdarzenia ,

II. zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku, nie później niż w terminie miesiaca od dnia ich wystapienia lub powizięcia o nich wiadomości,

podlega karze grzywny                                                                       art.113.1

 

  

 

 

  

  

                                                                      

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2023-11-16 08:04:57
Opublikował: Wojciech Wajcht
Data publikacji: 2012-01-09 12:14:04
Odsłon: 31333
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.