Klient w urzędzie

Naszym Klientem jest - zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami osoba fizyczna lub jednoska organizacyjna posiadająca tytuł prawny do korzystania z zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
Klient będący wnioskodawcą winien przedstawić aktualny (z okresu ostatnich 3 miesięcy) dokument potwierdzający swoje prawa do występowania w sprawie dotyczącej zabytku.

Na tej podstawie można uzyskać:

- zalecenia konserwatorskie do zamierzonych prac przy zabytku,

- nieodpłatny wgląd w dokumentację zabytku, łącznie z dokonywaniem niezbędnych odpisów

- pozwolenie na prace przy zabytku lub w otoczeniu zabytku /konserwacja, remont, modernizacja, zmiany zagospodarowania terenu, prace pielęgnacyjne przy drzewostanie, wycinka drzew, podział nieruchomości, zmiana przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru itp./ - DRUKI WNIOSKÓW NA STRONIE www.wkz.lublin.pl

 - profesjonalną pomoc merytoryczną, doradztwo specjalistyczne, 

Właściciel zabytku ma także prawo uzyskać:

- zaświadczenie potwierdzające przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zabytkow umożliwiające ubieganie się o zwolnienie od podatku od nieruchomości oraz podatku od spadku i darowizn - DRUKI WNIOSKÓW NA STRONIE 
www.wkz.lublin.pl

oraz dotacje i ulgi z funduszy samorządowych,

- dotacje finansowe na prace przy zabytku - DRUKI WNIOSKÓW NA STRONIE www.wkz.lublin.pl -w zakładce BIP - POMOC PUBLICZNA - DOTACJE 

Klient ma także obowiązki ustawowe wobec urzędu, w szczególności w zakresie:

- zawiadamiania WKZ o:

a/ uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu zdarzenia
b/zagrożeniu dla zabytku, niezwłocznie po powzięciu wiadomości  o wystąpieniu zagrożenia
c/zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich wystąpienia lub powzięcia o nich  wiadomości,                                                                   

d/zmianie miejsca przechowywania zabytku ruchomego w terminie miesiąca od dnia nastąpienia tej zmiany

- podejmowania działań przy zabytku zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

- udostępniania zabytku do badań prowadzonych przez służby konserwatorskie

- przedkładania wymaganych przepisami dokumentów dotyczących postępowania administracyjnego prowadzonego przez urząd

Wojewódzki Konserwator Zabytków i zastępca przyjmują Klientów w sprawach skarg i wniosków w każdy ostatni wtorek miesiąca w godzinach 10-15 - po uprzednim dokonaniu zapisu w sekretariacie WKZ /pok. 25/.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Wajcht
Data ostatniej modyfikacji: 2023-11-16 07:53:39
Opublikował: Piotr Mazur
Data publikacji: 2004-02-23 09:08:04
Odsłon: 20614
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.