Historia zmian : Pomoc publiczna

Data utworzenia:  2023-01-12 09:50:17   Użytkownik:  Wojciech Wajcht

 

 

Do pobrania : 

 

 

Wniosek o dofinansowanie prac z budżetu LWKZ

  Regulamin Pracy Komisji w sprawie rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu LWKZ 

 

#################################################################################

  

 

Zasady finansowania opieki nad zabytkami uregulowane są art.71-83 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Rozdział 7 – Zasady finansowania i opieki nad zabytkami) tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz.2187/, oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017r – w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, resturatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków / Dz.U. z 2017 r, nr 1674 z późn.zm./

Obowiązek finansowania prac przy zabytku spoczywa na właścicielu lub posiadaczu zabytku.

O dofinansowanie może występować osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy zabytku do którego tytuł prawny posiada jednostka samorządu terytorialnego, jest zadaniem własnym tej jednostki.

Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, są finansowane ze środków finansowych przyznanych przez dysponentów części budżetowych bądź jednostki samorządu terytorialnego którym podlegają te jednostki.

Osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna, będacą właścicielem bądż posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie, może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich , restauratorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku

W przypadku gdy zabytek jest przedmiotem współwłasności wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na złożenie wniosku lub złożenie wniosku przez wszystkich współwłaścicieli.

Dotacja może być udzielona przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie:

1/ nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich , restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków , które zostaną przeprowadzone w danym roku kalendarzowym – prace planowane

2/ nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich , restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków , które zostały przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie dotacji – refundacja

 

Uwaga: w przypadku dotacji udzielanych przez MKiDN prace muszą być realizowane w ramach zadań mieszczących się w ogłaszanych programach operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wszelkie informacje wraz z regulaminem i sposobem składania wniosków dostępne są na stronie internetowej www.mkidn.gov.pl

 

Terminy składania wniosków:

 • Wniosek do WKZ ;

- prace planowane – do 30 listopada– roku poprzedzającym rok przeprowadzenia prac,

- refundacja – do 30 czerwca – roku , w którym dotacja ma być udzielona , na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku,

 • Wniosek do MKiDN:

-- do 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona , na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku

- do dnia 31 października roku poprzedzającego realizacje prac, na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone

- do 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona, na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone

Dotacja może być udzielona w wysokości do:

 • 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 • 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków- jeśli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, lub w przypadku jeżeli stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac.

 

Dotacja może być udzielona na:

 

 • sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 • przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych ;
 • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 • wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 • sporządzenie projektu odtwarzania kompozycji wnętrz;
 • zabezpieczanie, zachowanie i utrwalanie substancji zabytku;
 • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 • odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 • modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 • uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 • działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego parku lub ogrodu;
 • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru / w zakresie j.w./,
 • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Uwaga: sporządzanie dokumentacji, ekspertyz, badań programów lub projektów stanowią koszty kwalifikowane jedynie w przypadku, gdy są częścią prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych

 1. Dokumenty stanowiące podstawę dofinansowania złożone do WKZ: - dotacja na prace planowane\

 

 • wniosek złożony w kancelarii WKZ – do 30 listopada na rok następny;
 • potwierdzenie tytułu prawnego do zabytku
 • pozwolenie WKZ na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;
 • pozwolenie na budowę;
 • kosztorys prac z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia.

Rozliczenie części lub całości dotacji następuje na podstawie:

 • oryginałów rachunków lub faktur;/ do wglądu /
 • wykazu rachunków lub faktur;
 • protokołu odbioru prac przez WKZ;
 • kosztorysu powykonawczego / z obmiarem /
 1. Dokumenty stanowiące podstawę dofinansowania złożone do WKZ: - dotacja na prace planowane , dla użytkowników, których działalność w całości lub części finansowana jest ze środków publicznych:
 • wniosek złożony w kancelarii WKZ – do 30 listopada na rok następny;
 • potwierdzenie tytułu prawnego do zabytku
 • postanowienie WKZ na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;
 • kosztorys wstępny / inwestorski / z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, zgodny z zaakceptowanym przez WKZ programem prac.

Po wyłonieniu wykonawcy prac wnioskodawca obowiązany jest przekazać udzielającemu dotację:

 • kopię najkorzystniejszej oferty w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych , wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • pozwolenie WKZ na prowadzenie prac, które maja być przedmiotem dotacji;
 • pozwolenie na budowę;

Rozliczenie części lub całości dotacji następuje na podstawie:

 • oryginałów rachunków lub faktur;/ do wglądu /;
 • wykazu rachunków lub faktur;
 • protokołu odbioru prac przez WKZ;
 • kosztorysu powykonawczego / z obmiarem/ .
 1. Dokumenty stanowiące podstawę dofinansowania złożone do WKZ na prace przeprowadzone w okresie trzech ostatnich lat (refundacja) poprzedzających rok złożenia wniosku.

 

Wniosek o udzielenie w/w dotacji (refundacji) wnioskodawca może złożyć po przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót przy zabytku określonych w pozwoleniu konserwatorskim.

 

Dotację na pokrycie wydatków poniesionych na prace wykonane w okresie 3 –ch lat poprzedzających rok    złożenia wniosku może otrzymać wyłącznie właściciel lub posiadacz zabytku, którego działalność nie jest finansowana w całości lub części ze środków publicznych.

 • wniosek złożony w kancelarii WKZ do dnia 30 czerwca roku w którym dotacja ma być udzielona;
 • potwierdzenie tytułu prawnego do zabytku
 • pozwolenie WKZ na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;
 • pozwolenie na budowę;
 • kosztorys powykonawczy z obmiarem;
 • oryginały rachunków lub faktur / do wglądu /;
 • wykaz rachunków lub faktur wraz z wyszczególnieniem podmiotu i wysokości wydatków;
 • protokół odbioru przez WKZ wykonanych prac.

Przy sporządzeniu wniosków należy pamiętać że w kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania. Nie może być uwzględniony podatek od towarów i usług VAT w wysokości której podmiotowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach VAT składanych do urzędów skarbowych, przy czym:

- wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem) - sporządzają kosztorys w kwotach brutto,

- wnioskodawcy, którzy mają możłiwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT sporządzają kosztorysy w kwotach netto.

Możłiwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U z 2021 r poz 685).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady finansowania opieki nad zabytkami uregulowane są art.71-83 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Rozdział 7 – Zasady finansowania i opieki nad zabytkami) Dz. U.
Z 2017 roku, poz. 2187/, oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16
sierpnia 2017 r. – w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace
konserwatorskie,restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków / Dz.U. z
2017 r., poz. 1674 z późniejszymi zmianami /
Obowiązek finansowania prac przy zabytku spoczywa na właścicielu lub posiadaczu zabytku.
O dofinansowanie może występować osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiązaniowego.
Sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy zabytku
do którego tytuł prawny posiada jednostka samorządu terytorialnego, jest zadaniem własnym tej jednostki.
Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych
zaliczanych do sektora finansów publicznych, są finansowane ze środków finansowych przyznanych przez dysponentów
części budżetowych bądź jednostki samorządu terytorialnego którym podlegają te jednostki.
Osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna, będącą właścicielem bądż posiadaczem
zabytku wpisanego do rejestru zabytków albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie, może ubiegać się o udzielenie
dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich , restauratorskich lub robót budowlanych przy
tym zabytku.
W przypadku gdy zabytek jest przedmiotem współwłasności wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na
złożenie wniosku lub złożenie wniosku przez wszystkich współwłaścicieli.
Dotacja może być udzielona przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie:
1/ nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich , restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków , które zostaną przeprowadzone w danym roku kalendarzowym – prace planowane
2/ nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich , restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków , które zostały przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o
udzielenie dotacji – refundacja
Uwaga: w przypadku dotacji udzielanych przez MKiDN prace muszą być realizowane w ramach zadań mieszczących
się w ogłaszanych programach operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wszelkie informacje wraz z regulaminem i sposobem składania wniosków dostępne są na stronie internetowej
www.mkidn.gov.pl
Terminy składania wniosków:
 Wniosek do WKZ ;
- prace planowane – do 30 listopada roku poprzedzającego rok przeprowadzenia prac
- refundacja – do 30 czerwca – roku , w którym dotacja ma być udzielona , na dofinansowanie prac
przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku,
 Wniosek do MKiDN:
-- do 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona , na dofinansowanie prac
przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku
- do dnia 31 października roku poprzedzającego realizacje prac, na dofinansowanie prac, które
zostaną przeprowadzone
- do 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona, na dofinansowanie prac, które zostaną
przeprowadzone
Dotacja może być udzielona w wysokości do:
 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków- jeśli zabytek posiada wyjątkową wartość
 
historyczną, artystyczną lub naukową, wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem
technologicznym prac konserwatorskich, lub w przypadku jeżeli stan zachowania zabytku wymaga
niezwłocznego podjęcia prac.
Dotacja może być udzielona na:
 sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
 wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 sporządzenie projektu odtwarzania kompozycji wnętrz;
 zabezpieczanie, zachowanie i utrwalanie substancji zabytku;
 stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla
zachowania tego zabytku;
 odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z
uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej
substancji tej przynależności;
 odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi,
więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach które posiadają oryginalne,
wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych
nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego parku lub
ogrodu;
 zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku
wpisanym do rejestru / w zakresie j.w./,
 zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
Uwaga: sporządzanie dokumentacji, ekspertyz, badań programów lub projektów stanowią koszty
kwalifikowane jedynie w przypadku, gdy są częścią prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych
1. Dokumenty stanowiące podstawę dofinansowania złożone do WKZ: - dotacja na prace planowane\
 wniosek złożony w kancelarii WKZ – do 30 listopada na rok nsstępny;
 potwierdzenie tytułu prawnego do zabytku
 pozwolenie WKZ na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;
 pozwolenie na budowę;
 kosztorys prac z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia.
Rozliczenie części lub całości dotacji następuje na podstawie:
 oryginałów rachunków lub faktur;/ do wglądu /
 wykazu rachunków lub faktur;
 protokołu odbioru prac przez WKZ;
 kosztorysu powykonawczego / z obmiarem /
2. Dokumenty stanowiące podstawę dofinansowania złożone do WKZ: - dotacja na prace planowane , dla
użytkowników, których działalność w całości lub części finansowana jest ze środków publicznych:
 wniosek złożony w kancelarii WKZ – do 30 listopada na rok następny;
 potwierdzenie tytułu prawnego do zabytku
 postanowienie WKZ na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;
 
 kosztorys wstępny / inwestorski / z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich
przeprowadzenia, zgodny z zaakceptowanym przez WKZ programem prac.
Po wyłonieniu wykonawcy prac wnioskodawca obowiązany jest przekazać udzielającemu dotację:
 kopię najkorzystniejszej oferty w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych , wybranej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 pozwolenie WKZ na prowadzenie prac, które maja być przedmiotem dotacji;
 pozwolenie na budowę;
Rozliczenie części lub całości dotacji następuje na podstawie:
 oryginałów rachunków lub faktur;/ do wglądu /;
 wykazu rachunków lub faktur;
 protokołu odbioru prac przez WKZ;
 kosztorysu powykonawczego / z obmiarem/ .
3. Dokumenty stanowiące podstawę dofinansowania złożone do WKZ na prace przeprowadzone w okresie
trzech ostatnich lat (refundacja) poprzedzających rok złożenia wniosku.
Wniosek o udzielenie w/w dotacji (refundacji) wnioskodawca może złożyć po przeprowadzeniu wszystkich
prac lub robót przy zabytku określonych w pozwoleniu konserwatorskim.
Dotację na pokrycie wydatków poniesionych na prace wykonane w okresie 3 –ch lat poprzedzających rok
złożenia wniosku może otrzymać wyłącznie właściciel lub posiadacz zabytku, którego działalność nie jest
finansowana w całości lub części ze środków publicznych.
 
 wniosek złożony w kancelarii WKZ do dnia 30 czerwca roku w którym dotacja ma być udzielona;
 potwierdzenie tytułu prawnego do zabytku
 pozwolenie WKZ na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;
 pozwolenie na budowę;
 kosztorys powykonawczy z obmiarem;
 oryginały rachunków lub faktur / do wglądu /;
 wykaz rachunków lub faktur wraz z wyszczególnieniem podmiotu i wysokości wydatków;
 protokół odbioru przez WKZ wykonanych prac.
Przy sporządzaniu wniosków należy pamiętać że w kosztorysie zadania należy uwzględniać wyłącznie koszty
niezbędne dla realizacji tego zadania . Nie może być uwzględniony podatek od towarów i usług VAT w wysokości
której podmiotowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędów
Skarbowych, przy czym:
- wnioskodawcy którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług
związanych z realizacją zadania / dla których podatek VAT jest kosztem/ - sporządzają kosztorysy w kwotach
brutto,
- wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT sporządzają kosztorysy w
kwotach netto
Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r, o podatku
od towarów i usług / tekst jednolity – Dz.U.z 2021, poz.685./


Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.