Historia zmian : Pomoc publiczna

Data utworzenia:  2005-07-19 14:48:37   Użytkownik:  Piotr Mazur

Zasady finansowania opieki nad zabytkami uregulowane są ustawą z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Rozdział 7 – Zasady finansowania i opieki nad zabytkami) Dz. U. 162 poz. 1568 art. 71 – 83 oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia  06 czerwca 2005r – w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 112 poz. 940)

Obowiązek finansowania prac przy zabytku spoczywa na właścicielu lub posiadaczu zabytku.

 O dofinansowanie może występować osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

 Sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy zabytku, do którego tytuł prawny posiada jednostka samorządu terytorialnego, jest zadaniem własnym tej jednostki.

Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, są finansowane ze środków finansowych  przyznanych przez dysponentów części budżetowych bądź jednostki samorządu terytorialnego którym podlegają te jednostki.

Osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna, będąca właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie, może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku.

Dotacja może być udzielona  przez Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie:

1)  nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następującym po roku złożenia tego wniosku – dotacja na prace planowane

2)   nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostały przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji  - refundacja

UWAGA: w przypadku dotacji udzielanej przez Ministra prace muszą być realizowane w ramach zadań mieszczących się w ogłaszanych przez Ministra programach operacyjnych lub priorytetach tych programów, realizujących cele zawarte w Narodowej Strategii Rozwoju Kultury

Terminy składania wniosków:

§ wniosek do WKZ  -  prace planowane – do 28 lutego - roku w którym dotacja ma być udzielona

    -  refundacja – do 30 czerwca - roku w którym dotacja ma być udzielona

§ wniosek do Ministra  -  prace planowane – do 10 listopada - roku w którym dotacja ma być udzielona

     -  refundacja – do 10 listopada - roku w którym dotacja ma być udzielona

Dotacja może być udzielona w wysokości do:

·    50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru,

·     100% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru - jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich lub w przypadku jeżeli stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac.

Dotacja może być udzielona na:

 • sporządzenie ekspertyz technicznych  i  konserwatorskich;

 • przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;

 • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

 • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

 • wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

 • sporządzanie projektu odtwarzania kompozycji wnętrz;

 • zabezpieczanie, zachowanie i utrwalanie substancji zabytku;

 • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

 • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

 • odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

 • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

 • modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

 • uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

 • działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego parku lub ogrodu;

 • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru;

 • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

1.   Dotacja na prace planowane – wnioski winny być składane w roku rozpoczęcia prac

Dokumenty stanowiące podstawę dofinansowania:

 • wniosek złożony w kancelarii WKZ z określeniem organu, u którego wnioskodawca ubiega się o dotację (wzór wniosku określony jest w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury)

 • pozwolenie WKZ na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

 • pozwolenie na budowę;

 • decyzja o wpisie obiektu do rejestru zabytków;

 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

 • kosztorys ofertowy prac z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia.

Jeżeli przeprowadzenie prac wymaga wyłonienia ich wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych do wniosku dołącza się:

 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

 • decyzja o wpisie obiektu do rejestru zabytków;

 • zalecenia konserwatorskie określające zakres i sposób prowadzenia planowanych przy zabytku prac;

 • kosztorys wstępny prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia; zgodny z zaakceptowanym przez WKZ programem prac

Po wyłonieniu wykonawcy wnioskodawca jest obowiązany przekazać organowi udzielającemu dotację:

 • pozwolenie WKZ na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,

 • pozwolenie na budowę

 • kopię najkorzystniejszej oferty w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającej wyodrębnione ceny zakupów materiałów niezbędnych do wykonania prac.

Rozliczenie części lub całości dotacji następuje na podstawie:

 • oryginałów rachunków lub faktur;

 • wykazu rachunków lub faktur;

 • protokołu odbioru prac przez WKZ;

 • kosztorysu powykonawczego.

2.   Dotacja na prace przeprowadzone w okresie trzech ostatnich lat (refundacja) poprzedzających rok złożenia wniosku z określeniem organu u którego wnioskodawca ubiega się o dotację (wzór wniosku określony jest w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury)

Dokumenty stanowiące podstawę dofinansowania:

 • wniosek złożony w kancelarii WKZ z określeniem organu, u którego wnioskodawca ubiega się o dotację (wzór wniosku określony jest w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury);

 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

 • pozwolenie WKZ na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

 • pozwolenie na budowę;

 • decyzja o wpisie obiektu do rejestru zabytków;

 • kosztorys powykonawczy z obmiarem;

 • oryginały rachunków lub faktur;

 • wykaz rachunków lub faktur wraz z wyszczególnieniem podmiotu i wysokości wydatków;

 • protokół odbioru przez WKZ wykonanych prac oraz potwierdzony ich obmiar.

Wniosek o udzielenie w/w dotacji (refundacji) wnioskodawca może złożyć po przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót przy zabytku określonych w pozwoleniu konserwatorskim.

UWAGA:  Z wnioskiem o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku może wystąpić wnioskodawca, którego działalność nie jest finansowana  ze środków publicznych (§ 2.1 Rozporządzenia Ministra Kultury)

1. WNIOSEK do LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO

      KONSERWATORA ZABYTKÓW w LUBLINIE

                                  (oznaczenie organu, u którego wnioskodawca ubiega się o dotację)

                  

o udzielenie w roku ............................dotacji celowej na prace konserwatorskie , restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym w województwie.........................

Wnioskodawca (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwa, adres i siedziba jednostki organizacyjnej będącej wnioskodawcą)

 .......................................................................................................

 ......................................................................................................

 .......................................................................................................

 Dane o zabytku

 Miejscowość:................................................................................

 Powiat.................................adres starostwa..................................

 

Gmina .............................adres gminy............................................

 

Określenie zabytku.........................................................................

 

obiekt został wpisany w księdze rejestru.......pod numerem............. 

dokładny adres obiektu..................................................................

 .....................................................................................................

nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej KW nr.....................

w Sądzie Rejonowym w..................................................................

Wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku...................

 .....................................................................................................

Określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca:

Ogólny koszt prac objętych wnioskiem................................słownie:
.......................................................................................................

kwota dotacji...................słownie...................................................

......................................................................................................

wysokość dotacji, o jaką ubiega się wnioskodawca, wyrażona w % w stosunku do ogólnych kosztów prac............................................

Zakres prac, które mają być objęte dotacją:....................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

Termin przeprowadzenia prac objętych wnioskiem..........................

Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac:                                                                          z dnia......................l.dz................................................................   Pozwolenie na budowę:                                                                  z dnia.....................l.dz..............................................................                Jeżeli przedmiotem dotacji mają być prace przy częściach składowych zabytku lub jego przynależnościach – należy podać numer rejestru, pod jakim zostały wpisane te części lub przynależności.          
Wykaz prac przeprowadzonych przy zabytku w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości poniesionych nakładów, w tym ze środków publicznych

Rok

Zakres przeprowadzonych prac

Poniesione wydatki

Dotacje ze środków publicznych (wysokość, źródło i wskazanie prac na które zostały przeznaczone)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innych podmiotów:

 

Podmiot, u którego wnioskodawca ubiega się o dotację

            Tak/Nie 

Wysokość wnioskowanej dotacji

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

 

Wojewódzki Konserwator Zabytków

 

 

 

Rada powiatu

 

 

 

 

Rada gminy

 

 

 

 

Jeżeli wnioskodawca ubiega się o dotację, w rubryce przy nazwie właściwego podmiotu wpisać wyraz „Tak”, a w przeciwnym przypadku wpisać wyraz „Nie”

Wykaz załączników do wniosku:

- pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na  przeprowadzenie

  prac objętych wnioskiem ................

- pozwolenie na budowę....................

- dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu

    prawnego do zabytku.....................

 - decyzja o wpisie do rejestru zabytków ................

 - kosztorys ofertowy: .....................

 - kosztorys wstępny...............

 - kosztorys powykonawczy.............

 - oryginały rachunków lub faktur za przeprowadzone prace...........

 - wykaz rachunków lub faktur, ze wskazaniem wystawcy, daty

   wystawienia i numeru rachunku lub faktury wraz z

   wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków.............

 - protokół odbioru przez wojewódzkiego konserwatora zabytków

   wykonanych prac..............

 - potwierdzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków obmiar

   przeprowadzonych prac ................

Numer konta bankowego wnioskodawcy....................................

...................................................................................................

 

(miejscowość,data)                                                                                  (podpis)

Jeżeli wnioskodawca dołącza do wniosku dany załącznik, należy przy jego nazwie wpisać wyraz „Tak”, a w przeciwnym przypadku wyraz „Nie”.  

 

 

 2. WNIOSEK do MINISTRA KULTURY

                Wypełnia Ministerstwo Kultury

Numer rejestru Ministerstwa Kultury:.....................

Program operacyjny: ………………………………

Instytucja zarządzająca: …………………………..

Decyzja Ministra Kultury:

Kwota:...................................., data:......................

 

(pieczęć wnioskodawcy)                                                                       miejscowość, dnia.................200.. r.

 

 

Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków Ministra Kultury[1]

      I.  Nazwa programu operacyjnego: ------------------------------------------------------------------------------

 

II. Instytucja upoważniona lub departament wiodący dla programu operacyjnego lub priorytetu:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Nazwa zadania:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Rodzaj zadania (określony w programie): -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

    V. Informacje o wnioskodawcy:

                         1.                  Pełna nazwa wnioskodawcy:

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

                         2.                  Osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz osoba odpowiedzialna za kontakty z Ministerstwem Kultury:

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

              3.       Adres wnioskodawcy (miejscowość, kod poczt., ulica, nr telefonu i fax‘u, e-mail):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                4.       Forma organizacyjno – prawna:

                           ________________________________________________________________________

 

5.      Nr NIP oraz nr Regon, (kod jednostki samorządu terytorialnego wg GUS):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.      Nazwa banku i numer rachunku bankowego:

         ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.      Status prawny:

         ________________________________________________________________________

8.       Wypełniają tylko jednostki samorządu terytorialnego

8.1 Nazwa i adres realizatora zadania (instytucji kultury jednostki samorządu terytorialnego):

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.2   Wyszczególnienie wniosków (nazwa programu lub zadania, nazwa instytucji i kwota wnioskowana) złożonych do Ministra Kultury przez jednostkę samorządu terytorialnego o dofinansowanie instytucji kultury w bieżącym roku

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VI.        Zakres zadania i jego charakterystyka:

   1.   Termin, cykl i miejsce realizacji zadania:

                         ________________________________________________________________________

2.       Cele zadania, z uwzględnieniem celów programu operacyjnego:

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3.        Opis i zasięg zadania ( liczba uczestników, sposób realizacji zadania, promocja)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

           

VII.  Koszty i harmonogram realizacji zadania: *

1. Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania:

 

2. Wnioskowana wysokość dofinansowania z środków Ministra Kultury …………………………..

3. Minimalna wnioskowana wysokość dofinansowania zadania z środków Ministra Kultury warunkująca realizację zadania: …………………………………………………………………………..[2]

4. Deklarowany wkład własny wnioskodawcy ……………………………………………………………..

5. Przewidywane koszty realizacji zadania z wyszczególnieniem źródeł finansowania:

a)  środki własne:

PLN

procent całości zadania

 

 

b)       z budżetów jednostek samorządu terytorialnego:

Kto

PLN

procent całości zadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)       z budżetu państwa:

Kto

PLN

procent całości zadania

 

 

 

 

 

 

d)  od sponsorów lub innych podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:

Kto

PLN

procent całości zadania

 

 

 

 

 

 

e) z środków Ministra Kultury:

PLN

procent całości zadania

 

 

        

f)         ze środków zagranicznych, w tym europejskich:

Kraj/fundusz/instytucja

PLN

procent całości zadania

 

 

 

 

 

 

             g) z przewidywanych dochodów  z realizacji zadania

PLN

procent całości zadania

 

 

                     6.            Przewidywane efekty rzeczowe z realizacji zadania:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

7.   Preliminarz całkowitych kosztów zadania – w załączeniu do wniosku

8.   Harmonogram realizacji zadania – w załączeniu do wniosku

            

   9.      Czy zadanie na które składany jest wniosek jest powiązane z innymi zadaniami, o 

          dofinansowanie których ubiega się wnioskodawca w bieżącym roku ze środków Ministra Kultury w ramach tego samego bądź innych programów operacyjnych?      

                      Jeżeli tak proszę podać nazwę zadania, program oraz wnioskowaną kwotę dofinansowania.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 10.     Nazwy zadań i wysokość przyznanego dofinansowania ze środków Ministra
w ubiegłym roku : _____________________________

 

11.      Kwoty otrzymanych środków Ministra Kultury na w/w zadanie w bieżącym i ubiegłym roku  (dotyczy zadań wieloletnich):

              200... r.: ______________________________________

              200... r.: ______________________________________

 

VIII.   Oświadczenie wnioskodawcy  o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych. *

Oświadczam, iż ………………………………………………. posiadam zasoby rzeczowe i kadrowe niezbędne do  realizacji zadania

/Miejscowość, data/                                                                            /podpis/

         

IX. Oświadczenie wnioskodawcy, że nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych ani nie jest dłużnikiem innych podmiotów. *

    Oświadczam, iż ………………………………………………. nie zalegam z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych ani nie jest dłużnikiem innych podmiotów.

/Miejscowość, data/                                                                            /podpis/

      * ) nie dotyczy wniosków na programy stypendialne.

      X.        Inne informacje - ważne zdaniem wnioskodawcy dla wykazania celowości zadania:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wniosek podpisują osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych:

Imię i nazwisko

Stanowisko/funkcja

Pieczęć imienna

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   XI. Obowiązkowe załączniki (określone szczegółowo w programach operacyjnych):

        1. Obowiązkowe załączniki dla wszystkich wnioskodawców:

l.p.

Treść załącznika

Ilość załączników

1.

Preliminarz całkowitych kosztów  zadania wraz ze źródłami finansowania

 

2.

Harmonogram realizacji zadania

 

3.

Opis działalności prowadzonej przez wnioskodawcę w ciągu ostatnich dwóch lat

 

4.

Wykaz wskaźników rezultatów realizacji zadania

 

 

         2.  Załączniki dla wnioskodawców w zależności od formy prawnej:

 

                                    Treść załącznika

Ilość załączników

Nie dotyczy

Dostarczę do dnia

5.

Aktualny wypis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych)

 

 

 

6.

Statut (dotyczy organizacji pozarządowych)

 

 

 

7.

Bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok, a w przypadku podmiotów nie zobowiązanych do sporządzenia bilansu – informacja określająca obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem (dotyczy organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych, samorządowe instytucje kultury).

 

 

 

8

Podstawowe informacje o sytuacji  finansowej  jednostki samorządu terytorialnego  (dotyczy jednostek samorządu terytorialnego)

 

 

 

9

Liczba i rodzaj instytucji kultury i instytucji filmowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego(dotyczy jednostek samorządu terytorialnego)  

 

 

 

10.

Inny (jaki?)

 

 

 

 

Załącznik nr 8 i 9 jest obowiązkowy dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego

 

 

 

     3.  Załączniki w zależności od typu projektu:

 

                           Treść załącznika

Ilość załączników

Nie dotyczy

Dostarczę do dnia

11.

Plan promocji zadania

 

 

 

12.

Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości

 

 

 

13.

Decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków

 

 

 

14.

Zalecenia konserwatorskie określające zakres i sposób prowadzenia planowanych przy zabytku prac

 

 

 

15.

Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac

 

 

 

16.

Decyzja o warunkach zabudowy

 

 

 

17.

Pozwolenie na budowę

 

 

 

18.

Kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac inwestycyjnych, z uwzględnieniem kosztów zakupu materiałów

 

 

 

19.

Protokół odbioru prac inwestycyjnych przez organy i podmioty upoważnione

 

 

 

20.

Obmiar przeprowadzonych prac potwierdzony przez organy lub podmioty upoważnione

 

 

 

21.

Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów finansowych (rachunki, faktury, KP, KW) dotyczących kosztów pokrywanych z środków Ministra Kultury

 

 

 

22.

Opinia właściwej jednostki samorządu terytorialnego dotycząca planowanego zadania

 

 

 

23.

Wypełniony wniosek właściwy dla odpowiedniego programu lub funduszu europejskiego wraz z kopią  wymaganych w tym wniosku załączników

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Nie dotyczy programów stypendialnych

[2] Wnioskowana dofinansowanie określa kwotę minimalną, bez uzyskania której wnioskodawca nie podejmie realizacji zadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.