Historia zmian : Pomoc publiczna

Data utworzenia:  2005-01-05 11:51:04   Użytkownik:  Piotr Mazur

Zasady finansowania opieki nad zabytkami uregulowane są ustawą z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece   

nadzabytkami (Rozdział 7 – Zasady finansowania i opieki  nad zabytkami) Dz. U. 162       poz. 1568 art. 71 – 83 oraz   

  Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia   10 maja 2004 r      sprawie udzielania dotacji celowej na prce                           

 konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy    zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 124       

poz.  1303)                                                                               

Obowiązek finansowania prac przy zabytku spoczywa na właścicielu lub posiadaczu zabytku.

O dofinansowanie może występować osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy zabytku, do którego tytuł prawny posiada jednostka samorządu terytorialnego, jest zadaniem własnym tej jednostki.

Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, są finansowane ze środków finansowych  przyznanych przez dysponentów części budżetowych bądź jednostki samorządu terytorialnego którym podlegają te jednostki.

Osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna, będąca właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie, może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku

Dotacja może być udzielona  przez Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie:

1) nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następującym po roku złożenia tego wniosku – dotacja na prace planowane,

2)  nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostały przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji  - refundacja.

 Dotacja może być udzielona w wysokości do:

·    50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru,

·    100% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru - jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich lub w przypadku jeżeli stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac.

Dotacja może być udzielona na:

 • sporządzenie ekspertyz technicznych  i  konserwatorskich;

 • przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;

 • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

 • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

 • wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

 • sporządzanie projektu odtwarzania kompozycji wnętrz;

 • zabezpieczanie, zachowanie i utrwalanie substancji zabytku;

 • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

 • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

 • odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

 • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

 • modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

 • uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

 • działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego parku lub ogrodu;

 • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru;

 • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

1.   Dotacja na prace planowane – wnioski winny być składane w roku rozpoczęcia prac. Dokumenty stanowiące podstawę dofinansowania:

 • wniosek wstępny złożony w kancelarii WKZ – do 28 lutego roku, w którym dotacja ma być udzielona, z określeniem organu u którego wnioskodawca ubiega się o dotację (wzór wniosku określony jest w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury)

 • pozwolenie WKZ na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

 • pozwolenie na budowę;

 • decyzja o wpisie obiektu do rejestru zabytków;

 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

 • kosztorys prac z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia.

Jeżeli przeprowadzenie prac wymaga wyłonienia ich wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych do wniosku dołącza się dodatkowo:

 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

 • decyzja o wpisie obiektu do rejestru zabytków;

 • zalecenia konserwatorskie określające zakres i sposób prowadzenia planowanych przy zabytku prac;

 • kosztorys wstępny prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia; zgodny z zaakceptowanym przez WKZ programem prac

Po wyłonieniu wykonawcy wnioskodawca jest obowiązany przekazać organowi udzielającemu dotację:

 • pozwolenie WKZ na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,

 • pozwolenie na budowę

 • kopię najkorzystniejszej oferty w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającej wyodrębnione ceny zakupów materiałów niezbędnych do wykonania prac.

Rozliczenie części lub całości dotacji następuje na podstawie:

 • oryginałów rachunków lub faktur;

 • wykazu rachunków lub faktur;

 • protokołu odbioru prac przez WKZ;

 • kosztorysu powykonawczego.

2.   Dotacja na prace przeprowadzone w okresie trzech ostatnich lat (refundacja) poprzedzających rok złożenia wniosku z określeniem organu u którego wnioskodawca ubiega się o dotację (wzór wniosku określony jest w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury)

 

Dokumenty stanowiące podstawę dofinansowania:

 • wniosek wstępny złożony w kancelarii WKZ – do 30 czerwca roku, w którym dotacja ma być udzielona;

 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

 • pozwolenie WKZ na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

 • pozwolenie na budowę;

 • decyzja o wpisie obiektu do rejestru zabytków;

 • kosztorys powykonawczy z obmiarem;

 • oryginały rachunków lub faktur;

 • wykaz rachunków lub faktur wraz z wyszczególnieniem podmiotu i wysokości wydatków;

 • protokół odbioru przez WKZ wykonanych prac oraz potwierdzony ich obmiar.

Wniosek o udzielenie w/w dotacji (refundacji) wnioskodawca może złożyć po przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót przy zabytku określonych w pozwoleniu konserwatorskim.

UWAGA:  Z wnioskiem o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku może wystąpić wnioskodawca, którego działalność nie jest finansowana  ze środków publicznych (§ 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury).

 

  WNIOSEK do...........................................

                                  (oznaczenie organu, u którego wnioskodawca ubiega się o dotację)

                  

o udzielenie w roku ............................dotacji celowej na prace konserwatorskie , restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym w województwie.........................

Wnioskodawca (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwa, adres i siedziba jednostki organizacyjnej będącej wnioskodawcą)

 .......................................................................................................

 ......................................................................................................

 .......................................................................................................

 Dane o zabytku

 Miejscowość:................................................................................

 Powiat.................................adres starostwa..................................

 

Gmina .............................adres gminy............................................

 

Określenie zabytku.........................................................................

 

obiekt został wpisany w księdze rejestru.......pod numerem............. 

dokładny adres obiektu..................................................................

 .....................................................................................................

nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej KW nr.....................

w Sądzie Rejonowym w..................................................................

Wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku...................

 .....................................................................................................

Określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca:

Ogólny koszt prac objętych wnioskiem................................słownie:
.......................................................................................................

kwota dotacji...................słownie...................................................

......................................................................................................

wysokość dotacji, o jaką ubiega się wnioskodawca, wyrażona w % w stosunku do ogólnych kosztów prac............................................

Zakres prac, które mają być objęte dotacją:....................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

Termin przeprowadzenia prac objętych wnioskiem..........................

Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac:                                                                          z dnia......................l.dz................................................................   Pozwolenie na budowę:                                                                  z dnia.....................l.dz..............................................................                Jeżeli przedmiotem dotacji mają być prace przy częściach składowych zabytku lub jego przynależnościach – należy podać numer rejestru, pod jakim zostały wpisane te części lub przynależności.          
Wykaz prac przeprowadzonych przy zabytku w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości poniesionych nakładów, w tym ze środków publicznych

Rok

Zakres przeprowadzonych prac

Poniesione wydatki

Dotacje ze środków publicznych (wysokość, źródło i wskazanie prac na które zostały przeznaczone)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innych podmiotów:

 

Podmiot, u którego wnioskodawca ubiega się o dotację

            Tak/Nie 

Wysokość wnioskowanej dotacji

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

 

Wojewódzki Konserwator Zabytków

 

 

 

Rada powiatu

 

 

 

 

Rada gminy

 

 

 

 

Jeżeli wnioskodawca ubiega się o dotację, w rubryce przy nazwie właściwego podmiotu wpisać wyraz „Tak”, a w przeciwnym przypadku wpisać wyraz „Nie”

Wykaz załączników do wniosku:

- pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na  przeprowadzenie

  prac objętych wnioskiem ................

- pozwolenie na budowę....................

- dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu

    prawnego do zabytku.....................

 - decyzja o wpisie do rejestru zabytków ................

 - kosztorys ofertowy: .....................

 - kosztorys wstępny...............

 - kosztorys powykonawczy.............

 - oryginały rachunków lub faktur za przeprowadzone prace...........

 - wykaz rachunków lub faktur, ze wskazaniem wystawcy, daty

   wystawienia i numeru rachunku lub faktury wraz z

   wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków.............

 - protokół odbioru przez wojewódzkiego konserwatora zabytków

   wykonanych prac..............

 - potwierdzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków obmiar

   przeprowadzonych prac ................

Numer konta bankowego wnioskodawcy....................................

...................................................................................................

 

(miejscowość,data)                                                                                  (podpis)

Jeżeli wnioskodawca dołącza do wniosku dany załącznik, należy przy jego nazwie wpisać wyraz „Tak”, a w przeciwnym przypadku wyraz „Nie”.  Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.