Historia zmian : SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA

Data utworzenia:  2003-12-16 09:29:10   Użytkownik:  Piotr Mazur

Zasoby rejestrów udostępniane są na żądanie stron postępowania spełniających wymogi art. 28 kpa oraz organów kontrolnych (Minister Kultury, Wojewoda Lubelski, NIK).
Osoby zainteresowane korzystaniem ze zbiorów winny złożyć w tym celu wniosek do LWKZ w Lublinie lub kierownika właściwej delegatury, zawierający wskazanie celu korzystania.

                      R  E  G  U  L  A  M  I  N 

 udostępniania i korzystania z zasobów dokumentacyjnych 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie

 1.        Regulamin określa zasady udostępniania i wykorzystywania zasobów dokumentacyjnych będących w posiadaniu i objętych inwentarzami tutejszego Urzędu w Lublinie, wraz z Delegaturami w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

 2.        W skład zasobów wchodzą materiały archiwalne powstałe w wyniku działalności tutejszego Urzędu w tym opracowania dokumentacyjne, badawcze i projektowe, materiały kartograficzne, negatywy i pozytywy.

 3.        Przez korzystanie z dokumentacji rozumie się udostępnianie jej dla celów służbowych, urzędowych  i  naukowo-badawczych.

 4.        Zasoby wypożycza się poza archiwum zakładowe – pracownikom tutejszego Urzędu na podstawie tzw. rewersu jako karty udostępniania akt na poszczególna jednostkę inwentarzową, zawierającej sygnaturę, tytuł, podpis wypożyczającego datę wydania oraz termin zwrotu.

 5.        Udostępnia się i wypożycza kompletne dokumentacje oraz całe teczki aktowe, bez udostępniania poszczególnych pism. Teczki aktowe udostępnia się wyłącznie pracownikom tutejszego Urzędu, stronom dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących określonego obiektu oraz organom sądowym.

 6.        Korzystanie z dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym przez instytucje, placówki naukowo-badawcze oraz obywateli wymaga zgody Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zastępcy LWKZ lub kierownika Delegatury i odbywa się stosownie do przepisów zawartych w:

-  ustawie z dnia 14 grudnia 1982 r. O ochronie tajemnicy państwowej i służbowej (Dz.U. nr 40, poz.271, z późn. zm.),

–   ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. nr 5, poz.24 z późn. zm.)

–   ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz.83),

–   ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz.1568, art. 25)

–     w stosownych zarządzeniach LWKZ

 7.        Osobom trzecim zasoby dokumentacyjne udostępnia się wyłącznie w wyznaczonym pomieszczeniu lokalu archiwum zakładowego w każdy wtorek będący dniem roboczym w godzinach 9.00 – 15.00 oraz w wyznaczonych pomieszczeniach w Delegaturach w dniach i godzinach wyznaczonych przez kierownika delegatury.

 8.        Osoba zainteresowana udostępnieniem zbiorów zobowiązana jest  potwierdzić cel korzystania z zasobów w następujący sposób:

a)  korzystanie  w celach naukowych i badawczych wymaga przedstawienia poświadczenia z uczelni lub innej placówki naukowej,

b) korzystanie w celach innych niż naukowe może nastąpić jeżeli o udostępnienie zasobów występuje:

·      właściciel nieruchomości zabytkowej lub jej posiadacz po przedstawieniu aktualnego zaświadczenia stwierdzającego prawo własności lub dokumentu potwierdzającego tytuł władania nieruchomością,

·        pełnomocnik właściciela lub posiadacza w zakresie udzielonego pełnomocnictwa po wykazaniu praw właścicielskich lub tytułu władania nieruchomością,

·        projektant  oraz rzeczoznawca dokonujący wyceny lub oceny stanu technicznego nieruchomości po przedstawieniu zgody właściciela obiektu wskazującej na cel i potrzebę wykorzystania zbioru,

·        pracownik organów administracji państwowej oraz samorządowej posiadający zaświadczenie tegoż organu,

·        sporządzający plany zagospodarowania przestrzennego po przedstawieniu  zaświadczenia z jednostki prowadzącej opracowanie,

·        pracownik środków masowego przekazu w zakresie określonym prawem prasowym.

 9.        Udostępnienie zbiorów następuje na podstawie pozostawionego u wypożyczającego dowodu osobistego, paszportu, ważnej legitymacji służbowej, studenckiej lub szkolnej.

 10.    Udostępnienie zasobów archiwum osobom trzecim następuje po dokonaniu w rejestrze osób wypożyczających wpisu na postawie którego je udostępniono, zawierającego dane osobowe, cel udostępnienia, sygnaturę oraz serię i numer dokumentu tożsamości na podstawie którego dokonano wypożyczenia.

 11.    Osoba korzystająca z zasobów może sporządzać własnoręczne notatki pod warunkiem podpisania zobowiązania do przestrzegania praw autorskich przynależnych tym zasobom.

 12.    Udostępnianie zasobów w celu wykonania kserokopii, fotokopii itd., może nastąpić w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach na wniosek zainteresowanego [ze wskazaniem  celu, podaniem tytułu, sygnatury danej dokumentacji, numerów oraz ilości stron do powielenia] po uzyskaniu pisemnej zgody LWKZ, upoważnionego zastępcy LWKZ lub kierownika właściwej Delegatury. Udzielający zgody określa zakres powielania dokumentacji lub opracowań.

 13.    W przypadku wykorzystania danych zawartych w udostępnianych zasobach w innych opracowaniach, korzystający zobowiązany jest do wskazania w nich źródła oraz autora opracowania z którego korzystał.

 14.    Nie udostępnia się osobom trzecim zasobów znajdujących się w opracowaniu, o złym stanie technicznym  lub z uszkodzeniami jak również przeznaczonych wyłącznie do celów służbowych oraz z zastrzeżonymi prawami autorskimi.

 15.    Pracownikom Urzędu nie wypożycza się poza lokal archiwum zakładowego akt zastrzeżonych przez komórkę organizacyjną, która je przekazała oraz akt uszkodzonych.

 16.    Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za stan udostępnionych zasobów, w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia korzystający odpowiada w rzeczywistej wysokości spowodowanej szkody według ustalenia wypożyczającego Urzędu.

 17.    Korzystający z zasobów nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu, mogą być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawieni prawa korzystania z zasobów. Decyzje w tej sprawie podejmuje LWKZ.       Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.