Historia zmian : WPIS DO REJESTRU

Data utworzenia:  2007-07-06 11:36:44   Użytkownik:  Piotr Mazur

Zasady  prowadzenia rejestru zabytków określają przepisy:

1) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad  zabytkami (Dz.U. Nr 162/2003  poz. 1568)

2) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2000 r.    w sprawie prowadzenia rejestru zabytków i centralnej ewidencji dóbr kultury (Dz.U. Nr 86/2000  poz.965).

 

   Zabytek wpisany do rejestru zabytków podlega ochronie prawnej co pociąga za sobą skutki wynikające z cyt. Ustawy.

   Zabytki ruchome i nieruchome wpisuje się do rejestru zabytków  na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 9.1 i 10.1 cyt. Ustawy)

   Do rejestru zabytków nie wpisuje się zabytku wpisanego do inwentarza muzeum lub wchodzącego w skład narodowego zasobu bibliotecznego.(art. 11  cyt. Ustawy)

   Rejestr zabytków znajdujących się na terenie województwa prowadzi wojewódzki konserwator zabytków.

Rejestr dzieli się na działy:

„A” – zabytki nieruchome, takie jak obiekty architektury, budownictwa, dzieła budownictwa obronnego, obiekty techniki, parki i ogrody, cmentarze, historyczne układy

urbanistyczne i in.

„B” – zabytki ruchome, takie jak dzieła sztuk plastycznych

(malarstwa, rzeźby, rzemiosła art., militariów i in.),    wytwory techniki, instrumenty muzyczne i in.

„C” – zabytki archeologiczne, będące pozostałościami

pradziejowego i historycznego osadnictwa, cmentarzyskami i in.

                                                          

      Zgodnie z art. 9.1 cyt. Ustawy z wnioskiem o wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych („A” i „C”) ma prawo wystąpić właściciel zabytku lub użytkownik wieczysty gruntu, na którym znajduje się  zabytek nieruchomy. Wojewódzki konserwator zabytków może także wpisać obiekt w wyniku postępowania prowadzonego z urzędu.

      Zgodnie z art. 10.1 cyt. Ustawy z wnioskiem o wpisanie do rejestru zabytków ruchomych („B”) ma prawo wystąpić właściciel tego zabytku.  Wojewódzki konserwator zabytków może wydać z urzędu decyzję o wpisie zabytku ruchomego do rejestru w przypadku uzasadnionej obawy zniszczenia, uszkodzenia lub nielegalnego wywiezienia zabytku za granicę. (art. 10.2 cyt. Ustawy)

Do wniosku o wpis do rejestru „A” i „C” należy dołączyć aktualny dokument potwierdzający prawo własności w stosunku do przedmiotowej nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów), posiadane materiały historyczne, przekazy ikonograficzne i inne dokumenty lub opracowania stanowiące dowody w rozumieniu art. 75 Kodeksu postępowania administracyjnego. Wzór wniosku z wykazem niezbędnych załączników znajduje się na stronie internetowej www.wkz.lublin.pl w: druki.

W przypadku rejestru „B” wniosek winien określać przedmiot wpisu i miejsce przechowywania obiektu.

      Postępowanie w sprawie wpisu do rejestru prowadzi wojewódzki konserwator zabytków wg zasad i trybu określonego w Kodeksie postępowania administracyjnego. Ma ono na celu ustalenie, czy zabytek będący przedmiotem postępowania, ze względu na swoją wartość naukową, artystyczną, historyczną, posiada znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturowego

i zasługuje na ochronę prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.

        Zasady wpisu do rejestru zabytków nie ograniczają organu decyzyjnego w sprawach kwalifikowania obiektu do objęcia tą formą ochrony z uwagi na stan zachowania. W rejestrze figurują zarówno obiekty, które w dacie wpisu znajdowały się w bardzo dobrym stanie dzięki stałemu właściwemu użytkowaniu, jak też np. pozostałości zespołów dworsko-parkowych, zniszczonych w wyniku działań wojennych lub dewastacji okresu powojennego, które jednak zachowały czytelne ślady historycznej kompozycji założenia.

        Wpisanie zabytku nieruchomego do rejestru ujawnia się w księdze wieczystej danej nieruchomości na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie decyzji o wpisie do rejestru tego zabytku. (art. 9.4 cyt. Ustawy)

        Decyzja o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, stanowi podstawę wpisu w katastrze nieruchomości. (art. 9.5 cyt. Ustawy)

         Pouczenia o skutkach wpisu do rejestru zabytków nieruchomych i ruchomych znajdują się na stronie internetowej www.wkz.lublin.pl w pozycji "druki"

   

Informacja dot. skreślenia zabytku z rejestru zabytków nieruchomych woj. lubelskiego:

I. Zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162/2003, poz. 1568 z późniejszymi zmianami):

Art. 13. 1. Zabytek wpisany do rejestru, który uległ zniszczeniu w stopniu powodującym utratę jego wartości historycznej, artystycznej lub naukowej albo którego wartość będąca podstawą wydania decyzji o wpisie do rejestru nie została potwierdzona w nowych ustaleniach naukowych, zostaje skreślony z rejestru.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do skreślenia z rejestru części zabytku.

3. Z rejestru skreśla się otoczenie zabytku, w przypadku skreślenia z rejestru tego zabytku.

4. Z rejestru skreśla się również zabytek, który:

  1)   został wywieziony na stałe za granicę zgodnie z obowiązującymi przepisami;

  2)   został wpisany do inwentarza muzeum

  3)   wszedł w skład narodowego zasobu bibliotecznego.

5. Skreślenie z rejestru następuje na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

6. Postępowanie w sprawie skreślenia zabytku z rejestru wszczyna się z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy.

II. Ponieważ postępowanie w sprawie skreślenia z rejestru zabytków jest prowadzone przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego - występujący o skreślenie z rejestru zabytków właściciel lub użytkownik wieczysty gruntu winien złożyć wniosek w tej sprawie:

-   bezpośrednio do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Departamentu Ochrony Zabytków,  adres: 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 13, albo

do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Departamentu Ochrony Zabytków - za pośrednictwem Lubelskiego  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, adres: 20-113 Lublin, ul. Archidiakońska 4 (wówczas - zgodnie z art. 65 par. 1 Kpa - zostanie on przesłany do ministerstwa właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego).

III. Wniosek o skreślenie z rejestru zabytków powinien zawierać:

1)      precyzyjne określenie zabytku będącego przedmiotem wniosku o skreślenie (nazwę, pełny adres, nr działki geodezyjnej, nr księgi wieczystej prowadzonej dla tego obiektu),

2)      imię, nazwisko właściciela (właścicieli), adres właściciela (właścicieli) zabytku – niezbędny do przekazywania urzędowej korespondencji,

3)      w przypadku jeśli wnioskującym o skreślenie jest jeden ze współwłaścicieli – dane pozostałych współwłaścicieli (jak w pkt 2),

4)      w przypadku jeśli w sprawie skreślenia z rejestru zabytków występuje osoba upoważniona przez właściciela – poświadczone notarialnie pełnomocnictwo dla tej osoby .

 IV. Zgodnie z dotychczasowymi wymogami ze strony w/w organu prowadzącego postępowania w sprawach  skreśleń z rejestru zabytków – do wniosku winny być załączone:

1)    dokument potwierdzający prawo własności do tego zabytku, tj. aktualny (według ostatniego stanu wpisów) odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla tego zabytku (nieruchomości),

2)      dokument określający zabytek i jego położenie, tj. aktualny (z ostatnich trzech miesięcy) wypis z rejestru gruntów i wyrys z rejestru gruntów (ewentualnie kserokopię mapy z ewidencji gruntów, obejmującej nieruchomość, której dotyczy wniosek o skreślenie),

3)      w przypadku budynku – ekspertyzę lub opinię o jego stanie technicznym, opracowaną przez osobę uprawnioną,

4)    w przypadku drzewostanu – inwentaryzację drzewostanu z terenu działki (działek) wnioskowanej o skreślenie z rejestru zabytków, opracowaną przez osobę uprawnioną.

 V. Ponadto – do wniosku o skreślenie z rejestru zabytków można dołączyć:

5)      inwentaryzację pomiarową budynku wnioskowanego o skreślenie z rejestru zabytków  (plan sytuacyjny, rzuty poziome dostępnych części budynku, przekroje, elewacje, charakterystyczne detale) - opracowaną przez osobę uprawnioną,

6)      serwis fotograficzny aktualnego stanu obiektu wnioskowanego o skreślenie.

      Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.