Historia zmian : Pomoc publiczna

Data utworzenia:  2010-01-14 12:27:28   Użytkownik:  Wojciech Wajcht

Do pobrania (pdf):  Wniosek o dofinansowanie do WKZ

#################################################################################

Zasady finansowania opieki nad zabytkami uregulowane są ustawą z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Rozdział 7 Zasady finansowania i opieki nad zabytkami) Dz. U. 162 poz. 1568 art. 71 83  z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia  06 czerwca 2005r w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 112 poz. 940)  wraz ze zmianami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2006r (Dz. U. Nr 12 poz. 73 z późn.zmianami)

Obowiązek finansowania prac przy zabytku spoczywa na właścicielu lub posiadaczu zabytku.

O dofinansowanie może występować osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy zabytku, do którego tytuł prawny posiada jednostka samorządu terytorialnego, jest zadaniem własnym tej jednostki.

Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, są finansowane ze środków finansowych  przyznanych przez dysponentów części budżetowych bądź jednostki samorządu terytorialnego którym podlegają te jednostki.

Osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna, będąca właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie, może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku.

Dotacja może być udzielona  przez Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie:

1)       nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następującym po roku złożenia tego wniosku dotacja na prace planowane

2)       nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostały przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji  - refundacja

UWAGA: w przypadku dotacji udzielanej przez Ministra prace muszą być realizowane w ramach zadań mieszczących się w ogłaszanych przez Ministra programach operacyjnych lub priorytetach tych programów, realizujących cele zawarte w Narodowej Strategii Rozwoju Kultury

Terminy składania wniosków:

§   wniosek do WKZ                 -  prace planowane do 28 lutego - roku w którym dotacja ma być udzielona

-  refundacja do 30 czerwca - roku w którym dotacja ma być udzielona

§   wniosek do Ministra            -  prace planowane do 30 listopada roku poprzedzającego realizację prac,

Dotacja może być udzielona w wysokości do:

         50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru,

         100% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru - jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich lub w przypadku jeżeli stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac.

Dotacja może być udzielona na:

         sporządzenie ekspertyz technicznych  i  konserwatorskich;

         przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;

         wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

         opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

         wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

         sporządzanie projektu odtwarzania kompozycji wnętrz;

         zabezpieczanie, zachowanie i utrwalanie substancji zabytku;

         stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

         odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

         odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

         odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

         modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

         wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

         uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

         działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego parku lub ogrodu;

         zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru;

         zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

1.        Dotacja na prace planowane na zadania nie wymagające wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wnioski winny być składane w roku rozpoczęcia prac

Dokumenty stanowiące podstawę dofinansowania:

         wniosek złożony w kancelarii WKZ z określeniem organu, u którego wnioskodawca ubiega się o dotację (wzór wniosku określony jest w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury)

         pozwolenie WKZ na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

         pozwolenie na budowę;

         decyzja o wpisie obiektu do rejestru zabytków;

         dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

         kosztorys ofertowy prac z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia.

2.        Dotacja na prace planowane na zadania wymagające wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wnioski winny być składane w roku rozpoczęcia prac

Dokumenty stanowiące podstawę dofinansowania:

         wniosek złożony w kancelarii WKZ z określeniem organu, u którego wnioskodawca ubiega się o dotację (wzór wniosku określony jest w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury)

         zalecenia konserwatorskie określające zakres i sposób realizacji zadania;

         decyzja o wpisie obiektu do rejestru zabytków;

         dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

         kosztorys wstępny (inwestorski) prac z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia.

Wnioskodawca po wyłonieniu wykonawcy prac jest obowiązany przekazać organowi udzielającemu dotację:

         kopię najkorzystniejszej oferty w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającej wyodrębnione ceny zakupów materiałów niezbędnych do wykonania prac,

         pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji (w decyzji winna znaleźć się informacja dotycząca: kierownika robót oraz terminu realizacji prac)

         pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają  uzyskania takiego pozwolenia ;

         kosztorys ofertowy wykonany przez wyłonionego w procedurze przetargowej wykonawcę.

Rozliczenie części lub całości dotacji następuje na podstawie:

         oryginałów rachunków lub faktur;

         wykazu rachunków lub faktur;

         protokołu odbioru prac przez WKZ;

         kosztorysu powykonawczego.

3.        Dotacja na prace przeprowadzone w okresie trzech ostatnich lat (refundacja) poprzedzających rok złożenia wniosku z określeniem organu u którego wnioskodawca ubiega się o dotację (wzór wniosku określony jest w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury)

Dokumenty stanowiące podstawę dofinansowania:

         wniosek złożony w kancelarii WKZ z określeniem organu, u którego wnioskodawca ubiega się o dotację (wzór wniosku określony jest w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury);

         dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

         pozwolenie WKZ na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

         pozwolenie na budowę;

         decyzja o wpisie obiektu do rejestru zabytków;

         kosztorys powykonawczy z obmiarem;

         oryginały rachunków lub faktur;

         wykaz rachunków lub faktur wraz z wyszczególnieniem podmiotu i wysokości wydatków;

         protokół odbioru przez WKZ wykonanych prac oraz potwierdzony ich obmiar.

Wniosek o udzielenie w/w dotacji (refundacji) wnioskodawca może złożyć po przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót przy zabytku określonych w pozwoleniu konserwatorskim.

UWAGA:  Z wnioskiem o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku może wystąpić wnioskodawca, którego działalność nie jest finansowana  ze środków publicznych (§ 2.1 Rozporządzenia Ministra Kultury)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.