Historia zmian : Dokumenty umożliwiające wywóz dóbr kultury za granicę:

Data utworzenia:  2007-07-06 12:02:54   Użytkownik:  Piotr Mazur

Dokumenty wydawane przez WKZ, umożliwiające wywóz zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicę:

Wojewódzki Konserwator Zabytków wydaje następujące dokumenty wywozowe:

 I.  Zaświadczenia na wywóz za granicę (zarówno w obrębie Unii Europejskiej jak i poza Unią). Na podstawie art. 59 ust.1-5 i 7 oraz art. 53, 54, 55 i 59. ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r.,  Nr 162, poz. 1568 z późn. zmian.) wydawane przy wywozie za granicę następujących przedmiotów:

1.  zabytków niewpisanych do rejestru mających nie więcej niż 55  lat,

2. zabytków, będących obiektami techniki, nie wpisanych do rejestru,  mających nie więcej niż 25 lat,

3. zabytków przywiezionych z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, które są  objęte procedurą odprawy czasowej lub procedurą uszlachetniania czynnego w rozumieniu przepisów  prawa celnego;

 3.a. zabytków przywiezionych z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, które były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu ze zwolnieniem od należności celnych przywozowych, jeżeli wywóz tych zabytków następuje przed uplywem 5 lat od dnia dopuszczenia do obrotu;

3.b. zabytków przywiezionych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na okres nie dłuższy niż 3 lata, jeżeli wywozu tych zabytków dokonuje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

4. zabytków przywiezionych z zagranicy przez osoby korzystające z przywilejów lub immunitetów dyplomatycznych, w tym przywiezionych w celu urządzenia wnętrz przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych,  

5.dzieł twórców żyjących,

6.  innych przedmiotów o cechach zabytków, niebędących zabytkami.

W celu uzyskania zaświadczenia właściciel obiektu winien złożyć w kancelarii WUOZ w Lublinie:

1. wniosek o wydanie zaświadczenia na wywóz zabytku lub przedmiotu o cechach zabytku za granicę, 

2. potwierdzenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. *

Zaświadczenie wydawane jest po okazaniu  przedmiotów i dokonaniu ich oceny. W przypadku konieczności dokonania oceny specjalistycznej LWKZ zasięga opinii innych instytucji wyspecjalizowanych w opiece nad zabytkami. 

II. Pozwolenia na wywóz czasowy zabytków w obrębie Unii Europejskiej, jeżeli pozwala na to ich stan zachowania, a osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, w której posiadaniu znajduje się zabytek, daje rękojmię, że nie ulegnie on zniszczeniu lub uszkodzeniu i zostanie przywieziony do kraju przed upływem terminu ważności pozwolenia na podstawie art. 51 ust. 1-3, pkt. 2-4 cyt. ust. tj.:

*Jednorazowe pozwolenie na czasowy wywóz zabytków za granicę( osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna wywożąca zabytek w celach użytkowych lub wystawienniczych albo dla przeprowadzenia prac konserwatorskich – termin 3 lata)

*Wielokrotne pozwolenie indywidualne na czasowy wywóz zabytków za granicę (osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna wywożąca zabytek w celach użytkowych lub wystawienniczych – termin 3 lata)

*Wielokrotne pozwolenie ogólne na czasowy wywóz zabytków za granicę.

  (muzea lub inne instytucje kultury w celach wystawienniczych.)

W celu uzyskania jednego z wyżej wymienionych pozwoleń właściciel obiektu winien złożyć w kancelarii WUOZ w Lublinie:

1. wniosek o wydanie pozwolenia na czasowy wywóz zabytku za granicę,

2. oświadczenie stwierdzające, iż wywożone przedmioty stanowią własność wnioskodawcy, są wolne od obciążeń prawa i nie podlegają zajęciu w trybie przepisów o egzekucji sądowej lub postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

 

3. potwierdzenie opłaty skarbowej w wysokości 44 zł. *

III. Pozwolenia na czasowy wywóz zabytków za granicę Unii Europejskiej na podstawie Rozporządzenia Komisji EWG nr 752/93 z dnia 30 marca 1993 r oraz Rozporządzenia Nr 656/2004 z 7 kwietnia 2004 r. oraz art. 53, 54, 55 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz.U. z 2003 r.,  Nr 162, poz. 1568 z późn. zmian.):

*Jednorazowe pozwolenie na czasowy wywóz zabytków za granicę( osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna wywożąca zabytek w celach użytkowych lub wystawienniczych albo dla przeprowadzenia prac konserwatorskich – termin 3 lata)

*Wielokrotne pozwolenie indywidualne na czasowy wywóz zabytków za granicę (osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna wywożąca zabytek w celach użytkowych lub wystawienniczych – termin 3 lata)

*Wielokrotne pozwolenie ogólne na czasowy wywóz zabytków za granicę.

  (muzea lub inne instytucje kultury wywożące zabytek w celach wystawienniczych.)

 W celu uzyskania jednego z wyżej wymienionych pozwoleń właściciel obiektu winien złożyć w

  kancelarii WUOZ w Lublinie:

1. wniosek o wydanie pozwolenia na czasowy wywóz zabytku za granicę, (arkusz nr 1)

2. oświadczenie stwierdzające, iż wywożone przedmioty stanowią własność wnioskodawcy, są wolne od obciążeń prawa i nie podlegają zajęciu w trybie przepisów o egzekucji sądowej lub postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

3. potwierdzenie opłaty skarbowej w wysokości 44 zł. *

4. wywożone przedmioty,

5. dwie jednakowe, barwne fotografie każdego wywożonego zabytku o wymiarach: 9 x 12 cm lub szczegółowy (podpisany przez wnioskodawcę) wykaz i opis zabytków,

6. dokumentację zapewniającą wszelkie istotne informacje dotyczące zabytku, jego statusu prawnego w chwili sporządzania wniosku,

7. wszelkie dokumenty towarzyszące (faktury, ekspertyzy itd.).

UWAGA!

 1. Posiadacz pozwolenia winien zgłosić przywóz zabytku do kraju, okazać przywiezione przedmioty oraz odpowiednie dokumenty WKZ w terminie 2 tygodni od dnia przywozu lub upływu ważności pozwolenia.

2. Jeżeli pozwolenie nie zostanie wykorzystane i traci ważność, posiadacz niezwłocznie zwraca do WKZ arkusze, które są w jego posiadaniu.

* Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, składając wniosek o wydanie zaświadczenia lub pozwolenia na wywóz za granicę winna do wniosku dołączyć dowód dokonania opłaty skarbowej we właściwej wysokości wpłaconej na konto Urzędu Miasta Lublin, Wydział Finansowy: Bank PEKAO S.A. Nr 95124020929329920006200000 z dopiskiem w miejscu rodzaju zapłaty – „za zaświadczenie/pozwolenie LWKZ w sprawie wywozu .....za granicę”.

Opłatę skarbową można też wpłacić bezpośrednio w kasach Urzędu Miasta Lublin – Wydział Finansowy w Lublinie przy ul. Wieniawskiej 14.

IV. Jednorazowe pozwolenia na stały wywóz zabytków za granicę wydawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na podstawie art. 51 ust. 3, pkt 1 ww. ustawy.

W celu uzyskania pozwolenia na wywóz zabytku za granicę właściciel winien złożyć w kancelarii WUOZ:

1. wniosek o wydanie pozwolenia na wywóz zabytku za granicę,

2. oświadczenie stwierdzające, iż wywożone przedmioty stanowią własność wnioskodawcy, są wolne od obciążeń prawa i nie podlegają zajęciu w trybie przepisów o egzekucji sądowej lub postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

3. potwierdzenie opłaty skarbowej w wysokości 25% wartości wywożonego zabytku. **

4. pełnomocnictwo notarialne (wraz z potwierdzeniem dokonania stosownej opłaty skarbowej) w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem zabytku oraz zgodę właściciela zabytku na wywóz przez wnioskodawcę zabytku za granicę,

5.dwie, barwne fotografie zabytku, o formacie nie mniejszym niż 9 x 13 cm,

6.wycenę zabytku dokonaną przez rzeczoznawcę,

7.protokół oględzin dokonanych przez pracowników WUOZ, w przypadku pojazdów -ekspertyzę rzeczoznawcy pojazdów zabytkowych.

** Opłata winna być kierowana na rachunek Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, nr konta: 45124010661111001003171881 (opłata  skarbowa za wydanie pozwolenia na wywóz za granicę na stałe......) Urząd m.st. Warszawy, Wydział Budżetowo Księgowy dla Dzielnicy Śródmieście ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa.

 

 

 Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.