Historia zmian : Dokumenty umożliwiające wywóz dóbr kultury za granicę:

Data utworzenia:  2003-12-18 08:50:49   Użytkownik:  Piotr Mazur

Wojewódzki Konserwator Zabytków wydaje następujące dokumenty wywozowe:

1. Zaświadczenia na wywóz zabytków lub przedmiotów sztuki na podstawie art. 59 ust.1-7, tj.:

a. zabytków niewpisanych do rejestru mających nie więcej niż 55 lat,

   zabytków, będących obiektami techniki, nie wpisane do rejestru, mające   

   nie więcej niż 25 lat,

b. zabytków przywiezionych z zagranicy, które są objęte procedurą odprawy 

    czasowej w rozumieniu odprawy czasowej w rozumieniu przepisów

    Kodeksu celnego (czasowo w Polsce, nie ulegające przekształceniom),

c. zabytków przywiezionych z zagranicy przez osoby korzystające z

    przywilejów lub immunitetów dyplomatycznych, w tym przywiezione w 

   celu urządzenia wnętrz przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów

   konsularnych,   

d. dzieł twórców żyjących,

e.  materiałów bibliotecznych powstałych po dniu 31 grudnia 1948 r.,

f. innych przedmiotów o cechach zabytków, niebędących zabytkami.

Zaświadczenie wydawane jest po okazaniu  przedmiotów i dokonaniu ich oceny. W przypadku konieczności dokonania oceny specjalistycznej LWKZ zasięga opinii innych instytucji wyspecjalizowanych w opiece nad zabytkami.

2.  Pozwolenia na wywóz czasowy zabytków, jeżeli pozwala na to ich stan zachowania, a osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, w której posiadaniu znajduje się zabytek, daje rękojmię, że nie ulegnie on zniszczeniu lub uszkodzeniu i zostanie przywieziony do kraju przed upływem terminu ważności pozwolenia na podstawie art. 51 ust. 1-3, pkt. 2-4 tj.:

a. jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz zabytków za granicę( osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna w celach użytkowych lub wystawienniczych albo dla przeprowadzenia prac konserwatorskich – termin 12 miesięcy),

b. wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytków za granicę (osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna w celach użytkowych lub wystawienniczych – termin 3 lata),

c. wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz zabytków za granicę (muzea lub inne instytucje kultury w celach wystawienniczych- termin 5 lat).

 

3. Jednorazowe pozwolenia na stały wywóz zabytków za granicę wydaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii komisji złożonej ze specjalistów w określonych dziedzinach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na podstawie art. 51 ust. 3, pkt 1.

Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, składa wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę, za pośrednictwem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Do umotywowanego wniosku należy dołączyć:

  1. po dwie identyczne fotografie wywożonego przedmiotu oraz

  2. udostępnić przedmiot do oględzin WUOZ

Komplet wskazanych dokumentów przesyłany jest przez WKZ do Ministra Kultury (lub instytucji przez niego upoważnionej do prowadzenia postępowania w sprawie), który wydaje stosowne pozwolenie. W przypadku wstępnej zgody wnioskodawca obowiązany jest dokonać wyceny przedmiotów wywożonych i wnieść opłatę w wysokości 25 % wycenionej przez rzeczoznawcę ich wartości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.